Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av ExpressGlass i Portugal

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av det portugisiska bolaget GlassCo S.A., ägare till ”ExpressGlass”, verksamma inom reparation och byte av bilglas i Portugal. Förvärvet är ytterligare ett steg i bolagets europeiska expansion. ExpressGlass har 90 verkstäder i Portugal, av vilka 44 är egenägda och 46 drivs av oberoende partners under ExpressGlass varumärke. Total försäljning, inklusive försäljning från franchiseverkstäder, uppgick under 2020 till cirka 15 miljoner Euro och nettoförsäljningen hänförlig till bolaget uppgick till cirka 11 miljoner Euro. Antalet anställda uppgår till cirka 200.

”Med förvärvet av portugisiska ExpressGlass fortsätter Cary Group sin europeiska expansion. ExpressGlass har ett starkt varumärke, levererar tjänster med hög kvalitet och service, samt har starka relationer till försäkringsbolag och andra kunder. Den portugisiska marknaden för reparation, byte och kalibrering av fordonsglas är en viktig del av den europeiska marknaden med en stark förväntad tillväxt de kommande åren, drivet av en växande bilflotta, ökat antal körda mil per bil och ökad komplexitet i vindrutor, vilket driver behovet av kalibrering. Förvärvet av ExpressGlass är ett naturligt steg i vår konsolideringsresa och befäster Cary Groups position på den Iberiska halvön”,säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

ExpressGlass är specialiserat inom reparation och byte av fordonsglas, inklusive kalibrering av avancerade förarassistanssystem (ADAS). Bolaget verkar genom 44 egna verkstäder runt om i Portugal, samt 46 verkstäder som drivs av oberoende partners. ExpressGlass, med huvudkontor i Porto, grundades 2004 och driver även en egen grossistverksamhet från anläggningar i Porto och Lissabon via dotterbolaget Diveraxial S.A.

Nuvarande ledning kommer att fortsätta leda bolaget även under Cary Groups ägande. ExpressGlass kommer att ingå i Cary Groups segment Övriga Europa och förvärvet beräknas slutföras under första kvartalet 2022. Bolaget har en justerad lönsamhetsmarginal i linje med den för Cary Groups segment Övriga Europa.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Hittills i år har Cary Group förvärvat 19 bolag med en total årsomsättning om cirka 1 miljard SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-29 15:30 CET.

Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av ExpressGlass i Portugal

Cary Group förstärker sin position i Norge och fortsätter att bredda verksamheten

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av det norska bolaget MPS Bilskade AS, ”MPS Bilskade”, verksamt inom lättare och större bilskador. Förvärvet innebär en breddning på den norska marknaden mot existerande kunder och en stärkt marknadsposition för Cary Group i Norge.

”Vi är glada att välkomna MPS Bilskade till Cary Group-familjen. Genom förvärvet kan vi erbjuda ytterligare tjänster med fler verkstäder för utförande av lättare och större karosseri- och plåtskador. Med ett stort verkstadsnätverk över hela Norge innebär det kompletterande förvärvet av MPS Bilskade att vi når en stark marknadsnärvaro i Norge och ett fortsatt breddat erbjudande mot våra försäkringsbolag”,säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Förvärvet blir ett mycket bra komplement till förvärvet av Quick Car Fix, verksamma inom SMART repair* och bilvård, som Cary Group förvärvade tidigare i år. MPS har starka relationer till försäkringsbolag och andra kunder och erbjuder en enkel och kostnadseffektiv hantering av bokning och genomförande av bilreparationer för både bilägare och försäkringsbolagen. Nuvarande ledning kommer att fortsätta leda och utveckla MPS Bilskade även under Cary Groups ägande.

MPS Bilskade har 63 verkstäder, varav 9 egna verkstäder, i hela Norge. Försäljning hänförligt till egna verkstäder uppgår till 160 MNOK baserat på rullande 12 månader per 31 oktober 2021. Bolaget har cirka 55 anställda. Förvärvet förväntas slutföras i slutet av det fjärde kvartalet 2021. Lönsamheten för bolaget är lägre än den för Cary Groups segment Norden men väntas leda till en förbättrad lönsamhet i Norge.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Hittills i år har Cary Group tecknat avtal om förvärv av 18 bolag med en total årsomsättning om nästan 900 MSEK.

*SMART repair: Small Medium Area Repair Technology.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-23 17:37 CET.

Cary Group förstärker sin position i Norge och fortsätter att bredda verksamheten

Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av Zentrale Autoglas i Tyskland

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 75% av Zentrale Autoglas GmbH, ”Zentrale Autoglas”, en av Tysklands ledande aktörer inom reparation och byte av fordonsglas i främst bussar och husbilar. Förvärvet är ett viktigt steg i Cary Groups fortsatta europeiska expansion. Zentrale Autoglas har totalt 25 verkstäder i främst Tyskland och försäljningen för 2020 uppgick till 27 MEUR. Antalet anställda uppgår till cirka 250.

”Vi är glada över att kunna offentliggöra förvärvet av Zentrale Autoglas, ett viktigt förvärv i Cary Groups fortsatta europeiska expansion. Zentrale Autoglas har en marknadsledande position inom bussglas och en bred geografisk täckning med verkstäder i Tyskland, Österrike och Luxemburg. Bolaget har ett gediget marknadskunnande, en lång historik av framgångsrik och stabil verksamhet och väletablerade kontakter inom inköp. Den tyska marknaden för reparation och byte av bussglas har en stabil tillväxt, är ocyklisk och passar väl in i Cary Groups tillväxtstrategi,säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Zentrale Autoglas är främst specialiserat inom reparation och byte av bussglas, men även inom husbilar samt i mindre skala för personbilssegmentet. Bolaget har 23 verkstäder i Tyskland, samt har även en verkstad i Österrike och en i Luxemburg. Bolaget erbjuder även grossistförsäljning av glas.

Företaget har sitt huvudkontor och huvudsakliga distributionsanläggning i Melle i Tyskland och grundades 1988. Bolagets ledning kommer att fortsätta leda bolaget även under Cary Groups ägande. Zentrale Autoglas kommer att ingå i Cary Groups segment Övriga Europa. Förvärvet beräknas att slutföras i början av första kvartalet 2022. Bolaget har en justerad lönsamhetsmarginal i nivå med den för Cary Groups segment Övriga Europa.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Hittills i år har Cary Group tecknat avtal om förvärv av 17 bolag med en total årsomsättning om cirka 770 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-22 14:33 CET.

Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av Zentrale Autoglas i Tyskland

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB (PUBL) DEN 7 DECEMBER 2021

Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag framlagt av huvudägaren Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”), att utse Juan Vargues till ordförande i styrelsen. Tidigare styrelseordförande Magnus Lindquist kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen består även av ledamöterna Joakim Andreasson, Magdalena Persson, Leif Ryd samt Ragnhild Wiborg. Juan Vargues ersätter även Magnus Lindquist som ledamot i valberedningen.

Årsstämman 2021 fastställde att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor/år, att arvode till ordinarie ledamot i styrelsen ska utgå med 300 000 kronor/år, och att sådant arvode ska justeras för det fall styrelseledamot tillkommer eller avgår under perioden. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att fastställa att styrelsearvoden för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman 2021 intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande styrelseordförande i förhållande till uppdragets tid.

Beslutet innebär att Magnus Lindquist, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden). Vidare innebär Beslutet att Juan Vargues, för perioden som styrelseledamot, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till ordinarie ledamot i styrelsen (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden).

Fullständig information om stämmans beslut kan laddas ned här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication at Cary Group, helene.gustafsson@carygroup.com eller +46 70 868 40 50

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB (PUBL) DEN 7 DECEMBER 2021