Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022

Cary Group Holding AB (publ) har idag, tisdagen den 17 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställelse av årsredovisningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, fördelat på 600 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 125 000 kronor och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor. Beslöts även att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fyra personer och omvalde ledamöterna Juan Vargues, Joakim Andreasson, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg. Juan Vargues omvaldes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ernst & Young Aktiebolag, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Enligt riktlinjerna erhåller medlemmar i koncernledningen har såväl en grundlön som en prestationsbaserad ersättning, som kan bestå av både lång- och kortsiktig prestationsbaserad ersättning. Grundprincipen är att den långsiktiga respektive den kortsiktiga prestationsbaserade ersättningen kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga grundlönen för den verkställande direktören och 50 procent för annan ledande befattningshavare.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma – besluta om emission av aktier upp till och med 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besökwww.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 16.00 CEST.

Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022

Cary Group ansluter sig till Science Based Targets initiative

Cary Group strävar efter att vara ledande inom satsningar på klimatåtgärder inom sin bransch. Bolaget har därför, som en del i sin strategi, formulerat en hög och tydlig målsättning för hur man ska minska sitt klimatavtryck. Cary Group ansluter sig därmed till Science Based Targets initiative (SBTi) som ett nästa steg i att nå målet att reducera sina utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål till 2030.

Cary Group har åtagit sig att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet. Det är ett naturligt steg i Cary Groups hållbara strategi, där hållbarhet är inkluderat genom hela kunderbjudandet såsom digitala lösningar, närhet till kunderna genom ett brett verkstadsnätverk, erbjudande av eldrivna lånefordon, fokus på att höja reparationsgraden vilket minskar CO2utsläppen1 samt återvinning av glasrutor2.

Baserat på beräkningar av koncernens koldioxidutsläpp 2020 har Cary Group som mål att minska koldioxidutsläppen med 41 procent fram till år 2030. Målen som följs upp årligen är i linje med Science Based Targets initiatives kriterier och Parisavtalets mål på 1,5°C Nyförvärvade företag får en anpassningsperiod på två år, vilket betyder att målen följs upp både exklusive och inklusive nyförvärv. Genom att ansluta sig till SBTi vill Cary Group få sina hållbarhetsmål validerade enligt vetenskapliga kriterier.

Koncernens minskningsmål baseras på tre reduktionsområden, där åtgärder och mål definierats inom respektive område. För att nå målet år 2030 behöver Cary Group säkerställa fossilfria transporter både internt och externt, kontinuerligt öka andelen förnyelsebar el och värme samt minska klimatpåverkan av det producerade glaset bolaget köper in.

Hållbarhet är en integrerad del av Cary Groups strategi och av avgörande betydelse för såväl samhället omkring oss som för affärerna. Vi arbetar hela tiden med våra kunder och leverantörer för att utveckla ett mer hållbart kunderbjudande. Att sätta vetenskapligt baserade mål understryker vår beslutsamhet att minska växthusgasutsläpp, säger Mia Ejendal, Cary Groups COO och Hållbarhetschef.

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Kraven från SBTi inkluderar att utsläpp av växthusgaser måste minska i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål samt omfatta Scope 1, 2 och 3 om mer än 40% av bolagets utsläpp sker i Scope 3.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50
E-post:Helene.gustafsson@carygroup.com

Mia Ejendal, COO Cary Group
Tel: +46 73 600 33 63
E-post:mia.ejendal@carygroup.com

1 Att byta ut en vindruta ger direkta utsläpp på cirka 44 kg CO2e (koldioxidekvivalenter), inklusive produktion, transport och återvinning, baserat på nordiska data. Reparation av en vindruta resulterar däremot i ett koldioxidavtryck på näst intill 0 kg CO2e. Under 2021 uppgick Cary Groups repair rate (antalet reparationer i förhållande till antalet utbytta vindrutor) till 30% vilket innebär att vi sparat 6800 ton CO2 ekvivalenter.
2 90% av glaset från utbytta vindrutor som omhändertas i våra verkstäder återanvänds. 100% skickas till återvinning.

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Cary Group ansluter sig till Science Based Targets initiative

Hög försäljningstillväxt och en stark start på året

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 65% och uppgick till 756 MSEK (457). Organisk tillväxt var 7%.
  • Justerad EBITA ökade till 88 MSEK (73), vilket motsvarar en marginal om 11,6% (15,9).
  • Periodens resultat uppgick till 33 MSEK (32) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 kronor (1,29). Justerat resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,32 kronor (1,40).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 MSEK (111).
  • Den 1a januari slutfördes förvärven av det tyska bolaget Zentrale Autoglas GmbH, verksamma inom reparation och byte av bussglas, och det norska bolaget MPS Bilskade AS verksamma inom SMART repair.

Viktiga händelser under första kvartalet

  • I slutet av första kvartalet tecknade Cary Group avtal om att förvärva 100% av aktierna i det brittiska bolaget Charles Pugh (Holdings) Ltd. Bolaget är ett av de ledande inom reparation och byte av fordonsglas med tillhörande grossistverksamhet i Storbritannien. Förvärvet stärker Cary Groups marknadsposition i Storbritannien och möjliggör synergier tillsammans med Cary Groups befintliga brittiska verksamhet. Förvärvet slutfördes den 4:e maj 2022.
  • Cary Group har ingått en överenskommelse med bolagets befintliga banker om en utökning av nuvarande kreditfacilitet med ytterligare 1,050 MSEK, innebärande att kreditfaciliteten totalt uppgår till 3,100 MSEK. Finansieringen säkerställer tillgången på kapital för bolagets fortsatta expansion.

Viktiga händelser efter första kvartalet

  • Den första april slutfördes förvärvet av GlassCo S.A., ägare till ”ExpressGlass”, verksamma inom reparation och byte av bilglas i Portugal.

Presentation av rapporten
En telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl 10.00.Rapporten presenteras av Anders Jensen, VD, samt av Joakim Rasiwala, ekonomi- och finansdirektör. Du kan följa sändningen av konferensen via:
https://tv.streamfabriken.com/cary-group-q1-2022

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.carygroup.com efteråt.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46 8 566 42 705
UK: +44 333 300 92 67
US: +1 6 319 131 422 PIN US: 91572095#

Anders Jensen, VD Cary Group

Stockholm 10 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-10 08:00 CEST.

cary-group-delarsrapport-q1