Närbild på en blond, ung kvinna som sitter i en bil och tittar ut genom fönstret medan hon ler.

Hållbarhet inom Cary Group

Hållbarhet är kärnan i Cary Groups identitet och strategi. Vi strävar efter att ha varumärken som är "top of mind" på varje marknad när det gäller våra tjänster och att ligga i framkant när det gäller digitalisering och minimering av klimatpåverkan inom segmentet. Vår vision är att vara det mest hållbara företaget inom vår bransch, med en stark koppling mellan affärsstrategi, varumärkesvärde och hållbarhetsstyrning.

Våra fokusområden är Miljö, Människor och Styrning.

Miljö

Ett aktivt och grundligt klimatarbete bygger på tre pelare – mäta, minska och binda. Eftersom Cary Group vill ta ansvar för våra nuvarande utsläpp väljer vi inte bara att mäta och minska vår koldioxidavtryck, utan från 2020 klimatkompenserar vi även.
Bild på en mdelålderskvinna som sitter i passagerarsätet med en dator i knät.

Science Based Targets initiativet

Cary Group klimatreductions mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi) och Parisavtalet som en del av sin hållbara strategi. Detta inkluderar att integrera hållbarhet i kunderbjudandet, såsom digitala lösningar, närliggande verkstäder, fossilfria lånebilar och öka reparationsgraden samt återvinna vindrutor för att minska CO2e-utsläppen. Cary Group har åtagit sig att minska CO2e-utsläppen från scope 1 & 2 med 42 % i linje med Science Based Target initative’s (SBTi) 1,5°C scenario. Scope 3 utsläppen ska minska i förhållande till bruttovinsten med 52 % till 2030, jämfört med basåret 2022.
The Greenhouse Gas protocols kategorier ingår i Scope 3-målet är köpta varor och tjänster; Bränsle- och energi; Uppströms transport och distribution; verksamhetsavfall. Målen verifierades i mars 2024.
Närbild på en man, som inspekterar undersidan av en bil.

Resursanvändning och cirkularitet

I vår resursintensiva bransch prioriterar vi kontinuerlig förbättring för att minska förbrukningen av stål, glas och kemikalier vid fordonsservice. Vi optimerar användningen av naturresurser, använder energieffektiva och miljövänliga tekniker, hanterar avfall på ett ansvarsfullt sätt och fasar ut skadliga ämnen.

Glas, en viktig råvara som hämtas från ändliga resurser som sand och kalk, används i stor utsträckning i våra verkstäder. Vi strävar efter att minimera glasförbrukningen genom att minska avfallet och återvinna utbytta vindrutor. Cary Group samarbetar med specialiserade avfallsoperatörer för att säkerställa korrekt hantering och återvinning av vindrutor, vilket bidrar till tillverkningen av glasfiber och andra glasprodukter som flaskor.

Läsa om cirkularitet och en vindrutas livscykel

Läsa om återvinningsprocessen

Bild på en svart bil med öppen passagerardörr i förgrunden med berg som skymtar i bakgrunden.

CO2 kompensation

Genom det certifierade och erkända Plan Vivo via Zero Emission kompenserar Cary Group sedan 2020 för koldioxidbindande aktiviteter såsom trädplanteringsprojekt. Träden som planteras är av inhemska arter, och projekten inkluderar även skogsjordbruk, fattigdomsbekämpning och vattenförsörjning – alla aspekter av hållbarhet beaktas. Cary Group har projekt över hela världen, exempelvis i Uganda, Fiji, Indien och Kenya

För värdekedjans utsläpp (Scope 3) har Cary Group implementerat intern koldioxidprissättning (ICP) för att påskynda utsläppsminskningen. Intern koldioxidprissättning är ett verktyg där du sätter ett internt pris på dina utsläpp, för att underbygga koldioxidminskning, hantera klimatrelaterade affärsrisker och finansiera åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Det beskrivs som ett viktigt verktyg för att uppnå målen i Parisavtalet och nå Net Zero till 2050. (Fotnot 2)

Cary Group klimatkompenserar för vår verksamhet, inkluderat el, värme och bränsleförbrukning. Det innebär att Cary Group kompenserar för de beräknade utsläppen i Scope 1 och 2 med en 10-procentig marginal tillagd. Utsläppen är beräknade i enlighet med Greenhouse gas protocol corporate standard och har genomgått en begränsad granskning av tredje part. Växthusgasutsläppen beräknas med Cary Groups nuvarande kunskap och förståelse, enligt den senaste vetenskapen. (Fotnot 1)

Cary Group köper klimatkompensationen, så kallade koldioxidkrediter, två gånger om året. I början av januari köps koldioxidkrediterna utifrån en uppskattning av föregående års CO2e-utsläpp. I mars kompletteras klimatkompensationen baserat på de årligen beräknade och tredje part granskade CO2e-utsläppen. De koldioxidkrediter som köps av Zeromission annulleras i offentliga register och publiceras på MarkIt här. På MarkIt redovisas när och hur mycket Cary Group har klimatkompenserat. För mer information om processen och beräkningarna för klimatkompensation, se Cary Groups hållbarhetsrapport.

  1. Beräkning av växthusgasutsläpp, inklusive standarder, är en praxis som utvecklas både internt och externt. Internt genomför Cary Group kontinuerligt uppdateringar för att förbättra noggrannheten och datakvaliteten, likväl inte 100 % täckning av alla utsläpp garanteras. Externt utvecklas växthusgasberäknings-standarder med den senaste vetenskapen, vilket leder till förändringar i omfattning och metodik, som Cary Group anpassar sig efter.
  2. What is internal carbon pricing and how can it help achieve your net-zero goal? (cdp.net ) (2021, accessed February 2024)

Medarbetare

Cary Group lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Vi vill attrahera nya kollegor, behålla och motivera våra nuvarande medarbetare och upprätthålla en säker arbetsmiljö.
Överkroppsbild på en man, som arbetar med undersidan av en bil.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och välbefinnande, och inser dess betydelse för deras prestation. Hälsa och säkerhet är kärnkomponenter i vår hållbara och attraktiva arbetsplats, med aktiv medverkan från vår centrala HR-avdelning för att förbättra arbetsmiljön. Vi genomför regelbundet riskbedömningar och interna revisioner för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats.

Styrning

Cary Group lägger stor vikt vid god affärsetik och proaktivt arbete mot korruption. Vår ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet, och uppföljning, övervakning och beslut om strategisk riktning och fokusområden görs av styrelsen. Hållbarhet är en central del av företagets strategi och ett återkommande tema vid lednings- och styrelsemöten.
Illustration av en cirkel plus en bil, en fabrik, och två människor.

En hållbar kedja

Vi tar ett stort ansvar för att säkerställa att de produkter vi köper och säljer till våra kunder produceras, hanteras och distribueras på ett hållbart sätt genom hela leverantörskedjan. Baserat på FN:s Globala Compact-principer som täcker mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, fastställer vår uppförandekod de riktlinjer vi följer relaterade till leverantörer och underleverantörer. Vi är övertygade om att socialt och miljömässigt ansvar är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. En modern slavhandelsdeklaration och uppförandekod ingår i varje avtal med kontrakterade leverantörer för att minimera risken för att leverantörer bryter mot mänskliga rättigheter och anti-korruption, i linje med vår upphandlingspolicy.

Våra policys

Nedan kan du läsa vår Modern Slavery Statement och vår Code of Conduct:

Modern Slavery Act (PDF)

Code of Conduct (PDF)

Bild på en mdelålderskvinna som sitter i passagerarsätet med en dator i knät.

Visselblåsarfunktion

Under 2020 infördes en policy för visselblåsning och ett externt system (Whistle B) för att uppmuntra anställda att rapportera misstänkta oegentligheter på arbetsplatsen. Det är viktigt att anställda känner att deras oro tas på allvar och undersöks på lämpligt sätt och att deras konfidentialitet respekteras. Anställda måste känna sig trygga med att lyfta frågor utan rädsla för repressalier. Vi måste bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet, och vi förväntar oss att alla anställda upprätthåller höga standarder. Företagskulturen måste präglas av öppenhet och ansvarsskyldighet för att förebygga situationer där våra standarder ifrågasätts och för att adressera sådana situationer om de uppstår.

Få tillgång till systemet här

Illustration på FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbara utvecklingsmål

Cary Group bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG). Vi har definierat de mål som är mest relevanta för oss och till vilka vi aktivt bidrar.
Bild på broschyrer från Cary group

Hållbarhetsrapport