Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022

Cary Group Holding AB (publ) har idag, tisdagen den 17 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställelse av årsredovisningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, fördelat på 600 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 125 000 kronor och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor. Beslöts även att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fyra personer och omvalde ledamöterna Juan Vargues, Joakim Andreasson, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg. Juan Vargues omvaldes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ernst & Young Aktiebolag, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Enligt riktlinjerna erhåller medlemmar i koncernledningen har såväl en grundlön som en prestationsbaserad ersättning, som kan bestå av både lång- och kortsiktig prestationsbaserad ersättning. Grundprincipen är att den långsiktiga respektive den kortsiktiga prestationsbaserade ersättningen kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga grundlönen för den verkställande direktören och 50 procent för annan ledande befattningshavare.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma – besluta om emission av aktier upp till och med 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besökwww.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 16.00 CEST.

Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022