Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Cary Group Holding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Carnegie, Danske Bank och Jefferies (tillsammans "Joint Global Coordinators"), har idag meddelat Cary Group Holding AB (publ) ("Cary Group" eller ”Bolaget”) och Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Cary Groups aktier på Nasdaq Stockholm den 23 september 2021 ("Erbjudandet"), beviljade Huvudägaren en option till Joint Global Coordinators att förvärva ytterligare högst 9 829 192 befintliga aktier i Cary Group för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), att utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från första dag för handel i Cary Groups aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Danske Bank, som stabiliseringsmanager för Joint Global Coordinators räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jensen, CEO, Cary Group
E-post:anders.jensen@carygroup.com

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication, Cary Group
Telefon: +46 70 868 40 50
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

Hemsida:www.carygroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 18.00 den 30 september 2021.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Cary Group Holding

Ökat antal aktier och röster i Cary Group Holding AB

Per idag den 30 september 2021 uppgår antalet aktier och röster i Cary Group Holding AB till 131 848 996.

Förändringen av antal aktier och röster har föranletts av den fondemission och de nyemissioner om totalt 35 515 846 aktier som genomfördes i samband med upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 23 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020. www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 2021-09-30 17:00 CEST.

Ökat antal aktier och röster i Cary Group Holding AB

Första dag för handel i Cary Group Holdings aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande[1] leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag den 23 september 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 70 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 9,2 miljarder kronor.
 • Erbjudandet omfattade 65 527 949 aktier, varav 17 857 142 nyemitterade aktier och 47 670 807 befintliga aktier som erbjöds av Cary Groups huvudaktieägare Cidron Legion S.à r.l (”Huvudaktieägaren”), som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[2] samt av Bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige AB, som kontrolleras av familjen Ryd samt ett antal andra aktieägare (gemensamt kallade ”Säljande Aktieägare”).
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren åtagit sig att sälja upp till ytterligare 9 829 192 aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Givet att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Erbjudandet utgöra 75 357 141 aktier, vilka utgör cirka 57,2 procent av aktierna och rösterna i Cary Group efter att Erbjudandet har fullgjorts.
 • Baserat på antagandet att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer det totala värdet av Erbjudandet uppgå till cirka 5 275 miljoner kronor.
 • AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har förvärvat aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 3 150 miljoner kronor motsvarande cirka 34,1 procent av antalet utstående aktier i Bolaget efter Erbjudandet och cirka 59,7 procent av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Första handelsdag på Nasdaq Stockholm är idag den 23 september 2021 under kortnamnet ”CARY”. Likviddag är den 27 september 2021.

Anders Jensen, verkställande direktör för Cary Group, kommenterar:

”Denna dag utgör en stor milstolpe i Cary Groups 70-åriga historia. Alla våra medarbetare har bidragit till vår framgångsrika europeiska expansion och det kunderbjudande som utgör vår starka marknadsposition. Idag, med över 4 000 nya aktieägare, noteras Cary Group på Nasdaq Stockholm, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar till att accelerera vår tillväxt och stärka vår marknadsposition i Europa.”

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Cary Group, kommenterar:

“Idag öppnas dörren till svenska och internationella kapitalmarknader vilket kommer stärka förutsättningarna för fortsatt europeisk expansion. Jag ser fram emot att fortsatt utgöra en del av styrelsen och fortsätta stödja Bolaget i att vara en attraktiv partner till försäkringsbolag och slutkonsumenter på ännu fler marknader.”

Joakim Andreasson, Principal på Nordic Capital Advisors och styrelseledamot för Cary Group, kommenterar:

“Medarbetarna, ledningen och styrelsen i Cary Group har tillsammans byggt en europeisk marknadsledare, med ett ledande kunderbjudande och en tydlig agenda för tillväxt och expansion. Nordic Capital ser fram emot att fortsätta vara en aktiv ägare och välkomnar alla nya aktieägare på den fortsatta resan.”

Om Cary Group
Cary Group är en marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse[3] och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kommer Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial att agera som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan därmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på Cary Groups aktie (inkluderat att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden) under upp till 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets Aktie på Nasdaq Stockholm. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldigt att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om Nordic Capital
Nordic Capital[4] är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 19 miljarder euro i över 120 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital X med 6,1 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som t. ex. pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UBS Europe SE är Joint Bookrunners. STJ Advisors är noteringsrådgivare till Bolaget och Huvudägaren. White & Case LLP är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Cederquist KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, CEO, Cary Group
E-post:anders.jensen@carygroup.com

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication, Cary Group
Telefon: +46 70 868 40 50
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

Hemsida:www.carygroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 08.00 den 23 september 2021.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Baserat på total marknadsandel, Cary Group innehar topp 1-3 positioner på alla Bolagets nuvarande marknader enligt en marknadsrapport utförd för Bolaget av Strategy&. SE. (”Marknadsrapporten”).
[2] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited). Referenser till ”Nordic Capital” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII och / eller, beroende på sammanhanget, alla, eller några, av dess föregående eller efterföljande entiteter och strukturer och associerade entiteter. För mer information se ”Om Nordic Capital”.
[3] Baserat på Bolagets Net Promoter Score på 86 i mars 2021, baserat på Storbritannien och Sverige viktat efter omsättning. I Sverige var NPS 89.
[4] ”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals entiteter, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals entiteter och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.

Första dag för handel i Cary Group Holdings aktier på Nasdaq Stockholm

Ordförandeskifte i Cary Group väntas genomföras efter noteringen

Cary Group har idag offentliggjort ett prospekt med anledning av erbjudandet av aktier och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm. Av prospektet framgåratt styrelsens nuvarande ordförande Magnus Lindquist önskar lämna över ordförandeskapet efter noteringen genomförts. Styrelseledamoten Juan Vargues har meddelat att han står till förfogande som ny styrelseordförande. Magnus Lindquist kommer att kvarstå som ordinarie ledamot, vilket betyder att styrelsens sammansättning i övrigt är oförändrad.

Cary Groups huvudägare, Cidron Legion S.á r.l. (”Huvudägaren”) som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[1], har meddelat styrelsen att man avser kalla till en extra bolagsstämma för beslut om styrelseförändringarna i anslutning till publiceringen av Cary Groups delårsrapport för perioden januari-september 2021. Ett beslut om att utse Juan Vargues till ny styrelseordförande förutsätter att Juan Vargues vid den extra bolagsstämman erhåller mer än hälften av de avlagda rösterna. Huvudägaren stödjer ett beslut att utse Juan Vargues till ny styrelseordförande.

“Under mitt ordförandeskap har jag sett Cary Group växa till en marknadsledare i Norden och genomföra en framgångsrik europeisk expansion. Genom en förvärvsstrategi och fokus på kundnöjdhet har ledningen och medarbetarna levererat en lönsam tillväxt och bibehållit en stark marknadsposition”, säger Magnus Lindquist, Styrelseordförande Cary Group.

”Cary Group har ett starkt kunderbjudande med tydligt hållbarhetsfokus och har vuxit till en nordisk marknadsledare med starka positioner i Storbritannien och Spanien. Med stöd av strukturella tillväxttrender och förvärvsagenda har bolaget goda förutsättningar att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv för att fortsätta driva konsolideringen av den europeiska marknaden för reparation och byte av fordonsglas. Jag ser fram emot att stödja bolaget i den europeiska tillväxtresan och att nå de finansiella mål som styrelsen antagit”,säger Juan Vargues, Styrelseledamot, Cary Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Lindquist, Styrelseordförande
magnus.lindquist@cordet.comeller +46 73 316 09 63

Juan Vargues, Styrelseledamot
juan.vargues@dometic.comeller +46 70 640 0765

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
helene.gustafsson@carygroup.comeller +46 70 868 40 50

[1] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited).

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Ryds bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Danglas, Cary, Quick Car Fix, Autoklinik och Auto Cristal Ralarsa är våra välkända och framgångsrika varumärken med totalt 524 verkstäder och 397 mobila enheter. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besökwww.carygroup.com.

Ordförandeskifte i Cary Group väntas genomföras efter noteringen

Cary Group Holding AB offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 10 september 2021 meddelade Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande[1] leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, sin avsikt att genomföra en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Cary Group prospektet och priset för erbjudandet (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 23 september 2021. AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 3 150 miljoner SEK.

Erbjudandet i korthet

 • Det slutliga priset i Erbjudandet är fastställt till 70 SEK per aktie (”Teckningspriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 9.2 miljarder kronor.
 • Erbjudandet består av 65 527 949 aktier, vilket motsvarar cirka 49,7 procent av Bolagets totala antal aktier efter att Erbjudandet har fullgjorts, av vilka 17 857 142 aktier kommer att utgöras av nyemitterade aktier och 47 670 807 aktier kommer att säljas av Cary Groups huvudaktieägare Cidron Legion S.à r.l (”Huvudaktieägaren”), som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[2] samt av Bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige AB, som kontrolleras av familjen Ryd samt ett antal andra aktieägare (gemensamt kallade ”Säljande Aktieägare”).
 • De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 1 250 miljoner kronor före transaktionskostnader.
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren åtagit sig att sälja upp till ytterligare 9 829 192 aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Givet att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Erbjudandet utgöra 75 357 141 aktier, vilka utgör cirka 57,2 procent av aktierna och rösterna i Cary Group efter att Erbjudandet har fullgjorts.
 • Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på Teckningspriset, uppgår till cirka 4 587 miljoner kronor baserat på antagandet att Erbjudandet tecknas till fullo, och cirka 5 275 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 3 150 miljoner kronor. Dessa åtaganden utgör sammantaget cirka 34,1 procent av antalet utstående aktier i Bolaget efter Erbjudandet och cirka 59,7 procent av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och vissa andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.
 • Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå mellan 15 – 22 september 2021.
 • Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 15 – 22 september 2021.
 • Den första handelsdagen förväntas bli den 23 september 2021 under kortnamnet (ticker) "CARY".
 • Ett prospekt (på svenska med en engelsk översättning) som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet kommer att publiceras idag på Cary Groups hemsida (www.carygroup.com), Nordnets hemsida (www.nordnet.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt).

Anders Jensen, verkställande direktör för Cary Group, kommenterar:

”Cary Group har ett starkt erbjudande till försäkringsbolag och slutkunder genom vilket vi nått ledande positioner på våra befintliga marknader och kunnat uppnå en högre organisk tillväxt än den underliggande marknadstillväxten. Noteringen utgör en viktig milstolpe som möjliggör för oss att fortsätta vår tillväxtresa i Europa genom konsolidering av en fragmenterad marknad. Jag ser fram emot att tillsammans med Bolagets medarbetare och styrelse fortsätta driva utvecklingen av Cary Group.”

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Cary Group, kommenterar:

“Cary Group har gått från klarhet till klarhet. Med stark historisk tillväxt, en tydlig plan för fortsatt expansion och en stark organisation är Bolaget redo för börsen. Genom detta Erbjudande kommer Cary Group få en stärkt plattform för att fortsätta leverera marknadsledande tjänster runtom i Europa.”

Joakim Andreasson, Principal på Nordic Capital Advisors och styrelseledamot för Cary Group, kommenterar:

“Cary Group är ett utmärkt exempel på hur Nordic Capital investerar i bolag för att hjälpa dem växa och uppnå sin fulla potential, och en notering är nu ett naturligt nästa steg för Cary Group. Med åtaganden från flera långsiktiga aktieägare ser Nordic Capital fram emot att fortsätta vara en aktiv ägare i Cary Group och att välkomna nya ägare att vara en del av Cary Groups fortsatta utveckling.”

Om Cary Group
Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse[3] och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020.

Prospekt och anmälan
Ett prospekt (på svenska med en engelsk översättning) som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet kommer att publiceras idag på Cary Groups hemsida (www.carygroup.com), Nordnets hemsida (www.nordnet.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt).

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 15 – 22 september 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare 15 – 22 september 2021
Första dag för handel i Bolagets aktier 23 september 2021
Likviddag 27 september 2021

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kommer Danske Bank A/S, Danmark att agera som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på Cary Groups aktie (inkluderat att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden) under upp till 30 dagar från den dag då priset i Erbjudandet offentliggörs. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldigt att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Stabiliseringsmanagern kommer att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om Nordic Capital
Nordic Capital[4] är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 19 miljarder euro i över 120 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital X med 6,1 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besökwww.nordiccapital.com.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UBS Europe SE är Joint Bookrunners. STJ Advisors är noteringsrådgivare till Bolaget och Huvudägaren. White & Case LLP är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Cederquist KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, CEO för Cary Group
E-post:anders.jensen@carygroup.com

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
Telefon: +46 70 868 40 50
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

Hemsida:www.carygroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 19:40 den 14 September 2021.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Baserat på total marknadsandel, Cary Group innehar topp 1-3 positioner på alla Bolagets nuvarande marknader enligt en marknadsrapport utförd för Bolaget av Strategy&. SE. (”Marknadsrapporten”)
[2] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited). Referenser till ”Nordic Capital” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII och / eller, beroende på sammanhanget, alla, eller några, av dess föregående eller efterföljande entiteter och strukturer och associerade entiteter. För mer information se ”Om Nordic Capital”.
[3] Baserat på Bolagets Net Promoter Score på 86 i mars 2021, baserat på Storbritannien och Sverige viktat efter omsättning. I Sverige var NPS 89.
[4] ”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals entiteter, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals entiteter och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.

prospekt

Cary Group Holding AB avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande[1] leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Cary Group och befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Huvudägaren[2] och Rydgruppen Sverige AB.

Cary Groups huvudägare, Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”), som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[3], och Bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige AB, som kontrolleras av Rydfamiljen, anser tillsammans med Bolagets styrelse och ledningsgrupp att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt nästa steg i Cary Groups fortsatta utveckling. Detta steg kommer möjliggöra för Bolaget att bredda aktieägarbasen och ge Cary Group tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket stöttar Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling samt ökar medvetenheten om Cary Group och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer. Erbjudandet och noteringen kommer vidare att ge Cary Group möjligheten att stärka sin balansräkning, vilket kommer stödja fortsatt konsolidering genom förvärv.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under andra halvåret 2021.

Anders Jensen, verkställande direktör för Cary Group, kommenterar:
”Marknaden för reparationer och byten av fordonsglas växer kraftigt i Europa till följd av en ny generation bilar med mer glasyta, fler tekniska säkerhetsfunktioner och ökat antal körda kilometer. Tack vare väletablerade lokala varumärken och ett starkt kunderbjudande som ger en snabb, enkel och hållbar service har vi etablerat oss som ledande i Norden och som en attraktiv partner till försäkringsbolag och slutkonsumenter i flera länder i Europa. Cary Group har en ambitiös tillväxtagenda och är nu redo att ta nästa stora steg och accelerera vår tillväxt ytterligare. Tillsammans med våra över 1 400 hängivna medarbetare ser vi fram emot att driva den europeiska marknaden för reparationer och byten av fordonsglas med vårt hållbara och omtänksamma tillvägagångssätt.”

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Cary Group, kommenterar:
“Cary Group har under de senaste åren vuxit till en marknadsledare i Norden och expanderat ut i Europa. Genom en framgångsrik förvärvsstrategi i kombination med ett tydligt fokus på kundnöjdhet, digitaliserade processer och viktiga initiativ för ett minskat klimatavtryck har företaget skapat lönsam tillväxt över tid och etablerat sig som en branschföregångare inom hållbar utveckling. Cary Group har en mycket erfaren ledning och en solid plattform för fortsatt tillväxt. Sammantaget gör det företaget väl rustat för att fortsätta växa som ett noterat bolag och vi välkomnar nya aktieägare i Cary Group i detta nästa viktiga steg i utvecklingen.”

Joakim Andreasson, Principal på Nordic Capital Advisors och styrelsemedlem av Cary Group, kommenterar:
“Cary Group har under Nordic Capitals ägande genomfört framgångsrika förvärv och investeringar i en stärkt organisation och därmed stöttat Bolaget att utvecklas från att vara en ledande aktör inom svensk bilglasreparation till att vara en ledande aktör i Norden med en snabbt ökande närvaro i Europa och på de ledande marknaderna Storbritannien och Spanien samt med en tydlig tillväxtagenda. Vi kan glädjas åt det starka intresse som visats från finansmarknaden för den här noteringen och välkomnar nya aktieägare som följer med Nordic Capital på denna spännande resa. Nordic Capital ser fram emot att fortsatt stötta Bolaget som en betydande ägare efter noteringen.”

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet förväntas bestå av såväl befintliga aktier, vilka erbjuds av Huvudägaren och Rydgruppen Sverige AB, och nya aktier emitterade av Bolaget, som förväntas förse Cary Group med en bruttolikvid om cirka 1 250 miljoner SEK. Cary Group avser använda nettolikviden från Erbjudandet för att positionera Bolaget för framtida tillväxt, för allmänna verksamhetssyften, för att minska skuldsättningen och för att tillhandahålla strategisk flexibilitet för potentiella förvärv. Allmänna verksamhetssyften kan bl.a. innefatta oförutsedda utgifter eller investeringar. Vidare avser Bolaget att i samband med Erbjudandet återbetala en utestående skuld för ett aktieägarlån från Huvudägaren genom en kvittningsemission av nya aktier.

AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 3 150 miljoner kronor till ett pris om 70 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utstående aktier om cirka 9,2 miljarder kronor.

Aktierna i Erbjudandet förväntas att erbjudas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till (i) vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securitites Act"); och (ii) inom USA, enbart till "kvalificerade institutionella investerare" (Eng. qualified institutional buyers,) såsom definierats i Rule 144A i U.S. Securities Act.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att upprätta med anledning av Noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Cary Groups hemsida,www.carygroup.com.Ytterligare information om processen kommer att offentliggöras fortlöpande.

Om Cary Group
Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse[4] och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020.

Cary Group har ett starkt värdeerbjudande till slutkunderna som är väl anpassat till deras främsta krav, vilket ger en marknadsledande Net Promoter Score (”NPS”) på 86, med ett högre NPS på 89 i Sverige.[5] Cary Group är en uppskattad partner till försäkringsbolagen, eftersom Bolaget inte bara sköter kontakten med slutkunderna och har en utmärkt NPS, utan också eftersom Cary Group begränsar den administrativa bördan för försäkringsbolagen. Bolaget har en decentraliserad affärsmodell som betonar entreprenörskulturen i verkstäderna. De lokala verkstadscheferna är Bolagets hjältar och stöttas av centraliserade koncernfunktioner för att tillse att de har de verktyg som krävs för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster på ett effektivt sätt. Per den 30 juni 2021 hade Bolaget 1 404 heltidsanställda[6].

Totalt har Cary Group över 523[7] verkstäder, varav 197[8] är franchisetagare, och 397[9] mobila enheter i Skandinavien, Storbritannien och Spanien. Bolaget har en nationell räckvidd på alla av sina marknader[10], vilket resulterar i närhet till slutkunderna. Den totala storleken på den västeuropeiska marknaden, som inkluderar Cary Groups befintliga närvaro och potentiella expansionsländer[11] var cirka 78,3 miljarder SEK 2019.

Hållbarhet i centrum
Hållbarhet är en mycket central del av Cary Groups identitet och strategi. Bolaget strävar efter att vara en aktad ledare inom den oberoende bilserviceindustrin när det kommer till klimatpåverkan och digitalisering. Viktiga styrmedel för att uppnå detta inkluderar: (i) kontinuerlig ökning av reparationsgraden; (ii) digitalisering och automatisering av kundresan; och (iii) elektrifiering av bilparken för utlåning och inklusive ett erbjudande med lånecyklar.

Cary Group strävar alltid efter att reparera kundens vindruta i så stor utsträckning som möjligt, då ett byte av en vindruta innebär ett totalt utsläpp på cirka 44 kg CO2[12], inklusive produktion, transport och återvinning. Bolaget övervakar kontinuerligt reparationsgraden[13] som ett av de viktigaste hållbarhetsmåtten. Under 2020 var reparationsgraden för Cary Group i Sverige 41 procent, jämfört med marknadsgenomsnittet på 34 procent[14]. Av alla utbytta vindrutor kan cirka 90 procent återvinnas och återanvändas för andra ändamål, främst som isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Styrkor och konkurrensfördelar
Cary Group anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar som medverkar till att Bolaget kan förverkliga strategiska målsättningar och uppnå finansiella mål:

 • Icke-cyklisk marknad med hög tillväxt understödd av teknisk utveckling och långsiktiga drivkrafter.
 • Marknadsledande positioner i en bransch där skala spelar roll.
 • Problemlösare för försäkringsbolagen, med nära och långsiktiga relationer.
 • Teknisk föregångare med en beprövad operativ struktur.
 • Det hållbara valet för bilvård.
 • Affärsmodell med låg kapitalbindning.
 • Stark underliggande organisk tillväxt och hälsosamma marginaler.
 • Väl positionerat för att fortsätta konsolideringsresan på en mycket fragmenterad marknad.

Utvald finansiell information
Följande tabell visar utvalda nyckeltal[1] för Cary Group, inklusive proforma[2] för perioden 1 januari till 30 juni 2021 och för räkenskapsåret 2020:

1 januari – 30 juni Räkenskapsåret
2021 2021PF 2020 2020 2020PF
MSEK om inget annat anges IFRS IFRS
Nettoomsättning 1 032,2 1 220,3 852,2 1 650,8 2 139,5
Nettoomsättningstillväxt, %[3] 21,1% n.a. 0,1% 1,4% n.a.
Organisk tillväxt, %[4] 8,1% n.a. -7,6% -6,6% n.a.
Justerad EBITA[5] 175,2 212,3 150,8 246,9 314,4
Justerad EBITA-marginal, %[6] 17,0% 17,4% 17,7% 15,0% 14,7%

[1] IFRS-definierade nyckeltal: Nettoomsättning hämtad från Bolagets reviderade konsoliderade finansiella rapporter som har reviderats av Ernst & Young. Återstående nyckeltal är alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS och hämtade från Bolagets interna redovisning och har varken reviderats eller granskats av Bolagets revisor.
[2] Den oreviderade finansiella proformainformationen beskriver en hypotetisk situation av hur Cary Groups förvärv av Carglass Wales Ltd, RG Bilglas 1 AB, CrashPoint A/S, Skadevekk Holding AS, Ralarsa S.L och Autoklinik i Malmö AB kunde ha påverkat Cary Groups konsoliderade resultaträkning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020 och för 6-månadersperioden som avslutades 30 juni 2021, om förvärven hade genomförts den 1 januari 2020 respektive 1 januari 2021. Proformainformationen har upprättats enbart för illustrativa syften.
[3] Förändring i rapporterad nettoomsättning jämfört med samma period föregående år.
[4] Nettoomsättningstillväxt justerad för nettoomsättning hänförlig till förvärv av verksamhet under de tolv första månaderna efter förvärvstidpunkten.
[5] Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster. Proforma Justerad EBITA definierad som proforma rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster.
[6] Justerad EBITA i procent av Bolagets nettoomsättning. Proforma Justerad EBITA-marginal definierad som proforma Justerad EBITA i procent av Bolagets proforma nettoomsättning.

Finansiella mål och utdelningspolicy
Cary Groups styrelse har fastställt följande finansiella mål:

 • Omsättningstillväxt:Cary Groups målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig total omsättningstillväxt på över 15 procent på medellång sikt, varav minst hälften ska vara organisk.[15]
 • Lönsamhet:Cary Groups målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal[16] på 20 procent på medellång sikt.
 • Kapitalstruktur:Cary Groups kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra för förvärv. Cary Groups målsättning är att ha en maximal nettoskuldsättning i förhållande till justerad EBITDA[17] på 2,5x. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 2,5x i samband med förvärv.
 • Utdelningspolicy:Cary Group strävar efter att betala ut minst 20 procent av nettoresultatet. Beslut om utdelning ska ta hänsyn till Cary Groups investeringsmöjligheter och finansiella ställning.

Om Nordic Capital
Nordic Capital[18] är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 18 miljarder euro i över 120 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital X med 6,1 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besökwww.nordiccapital.com.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UBS Europe SE är och Joint Bookrunners. STJ Advisors är noteringsrådgivare till Bolaget och Huvudägaren. White & Case LLP är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Cederquist KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jensen, CEO för Cary Group
E-post:anders.jensen@carygroup.com

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
Telefon: +46 70 868 40 50
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

Hemsida:www.carygroup.com
Organisationsnummer: 559040-9388

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:00 den 10 september 2021.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Baserat på total marknadsandel, Cary Group innehar topp 1-3 positioner på alla Bolagets nuvarande marknader enligt en marknadsrapport utförd för Bolaget av Strategy&. SE. (”Marknadsrapporten”)
[2] Definierad nedan.
[3] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited). Referenser till ”Nordic Capital” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII och / eller, beroende på sammanhanget, alla, eller några, av dess föregående eller efterföljande entiteter och strukturer och associerade entiteter. För mer information se ”Om Nordic Capital”.
[4] Baserat på Bolagets Net Promoter Score på 86 i mars 2021, baserat på Storbritannien och Sverige viktat efter omsättning. I Sverige var NPS 89.
[5] Koncernens NPS, baseras på Sverige och Storbritannien, viktat baserat på omsättning. Baserat på intern NPS som samlades in i mars 2021.
[6] Inklusive Ralarsa och Autoklinik.
[7] Exklusive partners.
[8] Varav 155 i Spanien, 27 i Norge, 9 i Sverige och 6 i Danmark.
[9] Varav 297 i Storbritannien, 85 i Spanien och 15 i Danmark. Exklusive partners.
[10] I Storbritannien uppnås nationell räckvidd genom partnerskapet med konsortiet National Windscreens.
[11] Marknadsrapporten, baserat på Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
[12] Koldioxidekvivalenter. CO2 utsläpp baserat på estimat av direkt utsläpp på den Nordiska marknaden.
[13] Andelen reparerade skador i förhållande till det totala antalet arbeten.
[14] Marknadsrapporten.
[15] I konstant valuta. Tillväxt exklusive förvärvad omsättning, som definieras som omsättning under de första tolv månaderna efter konsolideringen av de respektive förvärvade enheterna/verkstäderna.
[16] Justerad EBITA, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster.
[17] Under de senaste tolv månaderna. Justerad EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar och nedvärderingar justerat för jämförelsestörande poster.
[18] ”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals entiteter, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals entiteter och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.

Cary Group Holding AB avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Cary Group fortsätter att genomföra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Cary Group erbjuder bilvårdstjänster som förlänger fordonens livslängd och hjälper att bevara dess värde och säkerhetsfunktioner. Att ta hand om och reparera istället för att ersätta, med socialt ansvarstagande och minimal miljöpåverkan, är grunden för en hållbar bilvård hos Cary Group. Dessutom förbinder sig Cary Group att hjälpa kunderna att göra välgrundade val ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet integreras i varje steg av vindrutans resa hos Cary Group, från den första interaktionen med kunden efter att ett stenskott uppstått och skadebedömningen, genom reparations- eller utbytesprocessen till dess att vindrutan är reparerad och återvunnen. Från och med augusti har Cary Group beslutat att erbjuda eldrivna lånebilar för att minska klimatpåverkan från kunden under servicetiden.

När ett stenskott uppstår, kan Cary Groups kunder med hjälp av en utvecklad tjänst baserat på Artificiell Intelligens (”AI”) analysera skadan på stenskottet. Oavsett om vindrutan behöver repareras eller bytas ut kan ett besök på en av verkstäderna i Cary Groups täta verkstadsnätverk enkelt bokas online. Den AI-baserade bedömningstekniken kombinerad med det täta verkstadsnätverket och digitala bokningssystemen minskar antalet körda kilometer till och från verkstäderna, vilket minskar koldioxidutsläppen.

Vid byte av vindrutor erbjuds kunderna en gratis lånebil, elcykel eller elmoped. Cary Group arbetar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan från sin fordonsflotta och fån och med augusti innehar bolaget ett 40-tal eldrivna lånebilar i verksamheten i Sverige, som en del i ett projekt att göra hela lånebilsflottan fossilfri över tid.

”Att förbättra vår kundupplevelse och samtidigt värna om vår planet är en vinst i dubbel bemärkelse. Genom att erbjuda fossilfira fordon som lånebilar kombinerat med vår virtuella skadeanalys baserad på AI och integrerade digitala bokningssystem kombinerar vi bekvämlighet för våra kunder med minskad klimatpåverkan och stärker samtidigt vårt hållbara erbjudande. Vi vill vara det hållbara valet när det gäller reparation och byte av fordonsglas och vi letar alltid efter fler sätt att minska vår klimatpåverkan”, säger Linda Wikström, COO och vice VD för Cary Group.

Att byta en vindruta innebär ett totalt utsläpp på cirka 44 kg CO2e, inklusive produktion, transport och återvinning. Därför strävar Cary Group alltid efter att reparera kundens vindruta i så stor utsträckning som möjligt. Från och med i år klimatkompenserar Cary Group för alla utförda reparationer och byten av fordonsglas i Norden. Koldioxidutjämningen utförs genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Wikström, COO och Vice VD
linda.wikstrom@carygroup.comeller 010 788 82 73
 
Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
helene.gustafsson@carygroup.comeller +46 70 868 40 50

Om Cary Group

Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Ryds bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Danglas, Cary, Quick Car Fix, Autoklinik och Auto Cristal Ralarsa är våra välkända och framgångsrika varumärken med totalt 524 verkstäder och 397 mobila enheter. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besökwww.carygroup.com.

pressmeddelande-3-september-2021

ryds-elbilar-bavaria