Cary Group Holding AB (publ):s budkommitté utser rådgivare

Med anledning av det kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group”) som lämnades av CVC Fonder och Nordic Capital genom Teniralc BidCo AB (”Erbjudandet”) igår den 29 juni 2022 har den oberoende budkommittén utsett finansiella och legala rådgivare.

Budkommittén har utsett Jefferies GmbH[1] som finansiell rådgivare och White & Case som legal rådgivare. Rådgivarna kommer att bistå budkommittén i dess utvärdering av Erbjudandet.

Vidare kommer budkommittén att inhämta ett oberoende värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion).

Den oberoende budkommittén som företräder Cary Groups styrelse i samband med Erbjudandet består av Cary Groups styrelseordförande Juan Vargues och styrelseledamöterna Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg. Budkommittén kommer i enlighet med regelverket att meddela sitt yttrande angående Erbjudandet senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 7 juli 2022 och avslutas den 22 augusti 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Juan Vargues, styrelseordförande och ordförande i den oberoende budkommittén

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-30 15.30 CEST.

[1] Jefferies GmbH är registrerat i Tyskland och auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Jefferies agerar finansiell rådgivare till Cary Group med anledning av Erbjudandet. Jefferies ger inte råd till någon annan person och är inte heller ansvarig för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls Jefferies kunder till någon annan person.

Cary Group Holding AB (publ)s budkommitté utser rådgivare

Cary Group Holding AB:s (publ) styrelse bekräftar mottagandet av ett kontant offentligt uppköpserbjudande om 65 kronor per aktie från CVC Fonder och Nordic Capital

CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (”Teniralc”) offentliggjorde tidigare idag ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Cary Group”) att överlåta samtliga aktier i Cary Group till Teniralc för 65 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Cary Groups styrelse har med anledning härav inom sig utsett en oberoende budkommitté.

Kort sammanfattning av Erbjudandet:

  • Teniralc erbjuder 65 kronor kontant per aktie i Cary Group (”Erbjudandepriset”).
  • Erbjudandet värderar samtliga aktier i Cary Group till cirka 8 570 miljoner kronor. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 92 288 403 utestående aktier i Cary Group som varken direkt eller indirekt ägs av Teniralc, CVC Fonder eller Nordic Capital eller deras respektive närstående parter, uppgår till cirka 5 999 miljoner kronor.
  • Erbjudandepriset motsvarar en premie om 60 procent jämfört med stängningskursen om 40,6 kronor för Cary Group-aktien på Nasdaq Stockholm den 28 juni 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), 44 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen om 45,2 kronor för Cary Group-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet och 23 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen om 52,9 kronor för Cary Group-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
  • För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen se: www.carcare-offer.com

Styrelsen för Cary Group har inom sig utsett en oberoende budkommitté som kommer att företräda Bolaget i samband med Erbjudandet. Den oberoende budkommittén består av Juan Vargues, Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg. Styrelseledamoten Joakim Andreasson anses jävig eftersom han är Managing Director i Nordic Capital Advisors, och Joakim Andreasson har därför inte deltagit och kommer inte att delta i Cary Groups styrelses handläggning av frågor som rör Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén kommer i enlighet med regelverket att offentliggöra sitt yttrande angående Erbjudandet senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet.

För mer information, vänligen kontakta:

Juan Vargues, styrelseordförande och ordförande i den oberoende budkommittén

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post:helene.gustafsson@carygroup.com

 

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-29 10:22 CEST.

Cary Group Holding ABs (publ) styrelse bekräftar mottagandet av ett kontant offentligt uppköpserbjudande om 65 kronor per aktie från CVC Fonder och Nordic Capital