A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Extra bolagsstämma 2021

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB (PUBL) 
DEN 7 DECEMBER 2021

Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag framlagt av huvudägaren Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”), att utse Juan Vargues till ordförande i styrelsen. Tidigare styrelseordförande Magnus Lindquist kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen består även av ledamöterna Joakim Andreasson, Magdalena Persson, Leif Ryd samt Ragnhild Wiborg. Juan Vargues ersätter även Magnus Lindquist som ledamot i valberedningen.

Årsstämman 2021 fastställde att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor/år, att arvode till ordinarie ledamot i styrelsen ska utgå med 300 000 kronor/år, och att sådant arvode ska justeras för det fall styrelseledamot tillkommer eller avgår under perioden. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att fastställa att styrelsearvoden för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman 2021 intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande styrelseordförande i förhållande till uppdragets tid.

Beslutet innebär att Magnus Lindquist, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden). Vidare innebär Beslutet att Juan Vargues, för perioden som styrelseledamot, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till ordinarie ledamot i styrelsen (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden).

Cary Group protokoll sv.pdf