Valberedning i Cary Group Holding AB (publ)

Valberedningen för Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group”) har nu utsetts.

Vid en extra bolagsstämma i Cary Group den 13 augusti 2021 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tillsvidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

I valberedningen ingår:

  • Andreas Näsvik, utsedd av Nordic Capital, valberedningens ordförande
  • Peter Gruve, utsedd av AMF
  • Patrik Jönsson, utsedd av SEB
  • Magnus Lindquist, ordförande i Cary Groups styrelse

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lämna förslag till val av stämmans ordförande, antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman, val av ordförande och styrelseledamöter, arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott, val av revisor/revisorer, principer för valberedningens sammansättning samt eventuella förändringar av instruktionerna till valberedningen. Cary Groups årsstämma kommer att hållas den 17 maj 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta till valberedningen via e-post till helene.gustafsson@carygroup.com eller via brev till Cary Group AB (publ), Valberedningen, Hammarbykaj 10D, 120 32 Stockholm, senast den 1 februari 2022 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 29 mars 2022 eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

Som meddelades den 14 september 2021 önskar styrelsens nuvarande ordförande Magnus Lindquist lämna över ordförandeskapet i styrelsen. Styrelseledamoten Juan Vargues har meddelat att han står till förfogande som ny styrelseordförande. Cary Groups huvudägare, Cidron Legion S.á r.l. som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[1], har vidare meddelat styrelsen att man avser kalla till en extra bolagsstämma för beslut om styrelseförändringarna i anslutning till publiceringen av Cary Groups delårsrapport för perioden januari-september 2021. Under förutsättning att Juan Vargues utses till ordförande i styrelsen avses han ersätta Magnus Lindquist som ledamot av valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Näsvik, Ordförande Valberedningen
E-post: andreas.nasvik@nordiccapital.com

Magnus Lindquist, Ordförande Cary Group
Tel: +46 73 316 09 63
E-post: magnus.lindquist@cordetcapital.com


Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador. Ryds bilglas, Svenska Bussglas, Mobile Windscreens, Crashpoint, Danglas, Cary, Quick Car Fix, Autoklinik och Auto Cristal Ralarsa är våra välkända och framgångsrika varumärken med totalt 524 verkstäder och 397 mobila enheter. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att upprätthålla livslängd, värde och säkerhetsfunktioner på motorfordon genom att sträva efter att alltid reparera istället för att byta ut. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

[1] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited).