KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB (PUBL)

På begäran av aktieägaren Teniralc BidCo AB (”Teniralc”), som efter fullföljandet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ), org.nr. 559040–9388 (“Cary Group”) kontrollerar cirka 98,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Cary Group, kallas härmed aktieägarna i Cary Group till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2022.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 13 oktober 2022,
 • dels senast torsdagen den 20 oktober 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 13 oktober 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 17 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Cary Groups hemsida https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Cary Group Holding AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast torsdagen den 20 oktober 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 20 oktober 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Cary Groups hemsida https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Antal aktier och röster

I Cary Group finns totalt 131 848 996 aktier och röster. Cary Group innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Val av styrelseledamöter;
 9. Val av styrelseordförande;
 10. Fastställande av arvode åt styrelsen;
 11. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (ärende 5)

Styrelsen föreslår Anna Green Jensen på Advokatfirman Cederquist KB, eller vid förhinder för henne, den eller de som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (ärende 7)
Teniralc föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Val av styrelseledamöter (ärende 8)
Teniralc föreslår att Joakim Andreasson (född 1982), Magnus Hammarström (född 1985), Gustaf Martin-Löf (född 1977) och Mattias Fajers (född 1987) ska väljas till ordinarie styrelseledamöter samt att Jacob Langhard Lövstedt (född 1989) och Matilda Taiminen (född 1995) ska väljas till suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande (ärende 9)
Teniralc föreslår val av Gustaf Martin-Löf som styrelseordförande.

Fastställande av arvode åt styrelsen (ärende 10)
Teniralc föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

Stockholm i september 2022
Cary Group Holding AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-27 13.30 CEST.