Hög försäljningstillväxt på en växande marknad

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 81% och uppgick till 1 050 MSEK (575). Organisk tillväxt uppgick till 5%.
 • Justerad EBITA ökade till 168 MSEK (103), vilket motsvarar en marginal om 16,1% (18,0).
 • Periodens resultat uppgick till 100 MSEK (26) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,75 kronor (1,15). Justerat resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,76 kronor (1,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 199 MSEK (53).

Första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 74% och uppgick till 1 805 MSEK (1 032). Organisk tillväxt uppgick till 6%.
 • Justerad EBITA ökade till 255 MSEK (176), vilket motsvarar en marginal om 14,2% (17,1).
 • Periodens resultat ökade till 133 MSEK (58) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 kronor (2,48). Justerat resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 kronor (2,94).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 276 MSEK (164).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Den första april slutfördes förvärvet av GlassCo S.A., ägare till ”ExpressGlass”, verksamma inom reparation och byte av bilglas i Portugal.
 • Den fjärde maj slutfördes förvärvet av Charles Pugh Holdings Ltd, verksamt inom reparation och byte av bilglas i Storbritannien.
 • Den 29 juni offentliggjorde CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (”Teniralc”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Cary Group till Teniralc för 65 kronor kontant per aktie. Cary Groups oberoende styrelseledamöter är utsedda till budkommitté och kommer offentliggöra sitt yttrande angående erbjudandet senast den 8 augusti, det vill säga två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Den oberoende budkommittén har utsett finansiella och legala rådgivare samt kommer att inhämta ett oberoende värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion).

”Det andra kvartalet, vilket är Cary Groups största säsongsmässigt, utvecklades mycket väl med en hög aktivitet i verksamheten och en god underliggande tillväxt. Efterfrågan var särskilt stark i våra nyförvärvade bolag i Spanien och Tyskland men även den svenska marknaden visade en mycket hög efterfrågan och det är glädjande att se att vår marknadsposition hela tiden stärks. Försäljningen i kvartalet ökade med totalt 81% och uppgick till 1 050 MSEK (575). Förvärvade bolag bidrog till den ökade försäljningen med 74% och den organiska tillväxten uppgick till 5%. Den organiska försäljningen påverkades av färre arbetsdagar i år jämfört med samma period förra året, vilket var särskilt märkbart i verksamheten i Storbritannien. Justerat för antalet arbetsdagar uppgick den organiska tillväxten till 7% i kvartalet. I en alltmer osäker omvärld är det positivt att se att de underliggande positiva marknadstrenderna består, vilket den fortsatta goda organiska tillväxten vittnar om.”
Anders Jensen, VD Cary Group

Presentation av rapporten
En telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl 10.00. Rapporten presenteras av Anders Jensen, VD, samt av Joakim Rasiwala, ekonomi- och finansdirektör. Du kan följa sändningen av konferensen via:
https://tv.streamfabriken.com/cary-group-q2-2022

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.carygroup.com efteråt.

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46 8 566 42 705
UK: +44 333 300 92 64
US: +1 646 722 49 03

Anders Jensen, VD Cary Group

Stockholm 5 augusti 2022

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 augusti kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador samt SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.