Cary Group rapporterar stark tillväxt och ytterligare förvärv under det andra kvartalet

Cary Group, en ledande europeisk leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas, redovisar idag utvald information om bolagets finansiella och operationella utveckling under det andra kvartalet 2021.

Anders Jensen, VD för Cary Group, kommenterar:
”Under det andra kvartalet tog efterfrågan på våra nyckelmarknader fart igen till följd av lättade covid-19 restriktioner och vi kunde visa upp en stark tillväxt om 40 %. Vi fortsatte även att växa genom förvärv, bland annat genom Quick Car Fix i Norge som specialiserar sig på SMART-reparationer (Small to Medium Area Repair Techniques). Totalt slutförde vi sju förvärv i kvartalet.

Lönsamheten uppgick till 17,8% (21,9) och påverkades av ökade marknadsföringskostnader drivet av att marknaderna återigen började öppna upp samt varumärkeskostnader i Norge, en lägre kostnadsbas föregående år i samband med utbrottet av covid-19 samt en negativ mix på grund av högre försäljning inom affärsområdet Rest of Europe.

Antalet verkstäder, inklusive mobila enheter, ökade med 12 % till 601 under andra kvartalet jämfört med 536 i andra kvartalet 2020. En stark geografisk närvaro är en viktig del i vår strävan efter att kunna erbjuda våra tjänster så nära kunderna som möjligt.

Efter periodens slut genomförde vi förvärvet av Ralarsa, Spaniens näst största aktör inom reparation och byte av fordonsglas. Förvärvet är ytterligare ett viktigt steg i vår fortsatta expansion i Europa där Spanien utgör det andra landet utanför Norden efter Storbritannien. Spanien är en av de ledande marknaderna i Europa och Ralarsa är ett bolag som passar mycket väl in i Cary Group.”

Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 40% till 575 (412) MSEK.
  • Justerad EBITA ökade till 102 (90) MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 17,8% (21,9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) steg till 85 (76) MSEK.

De första sex månaderna 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 21% till 1 032 (852) MSEK.
  • Justerad EBITA ökade till 175 (151) MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 17,0% (17,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) steg till 146 (127) MSEK.

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • I april förvärvade Cary Group 80% av det norska bolaget Quick Car Fix som specialiserar sig på SMART-reparationer (Small to Medium Area Repair Techniques). Quick Car Fix hade en total omsättning på cirka 57 MNOK 2020, motsvararande cirka 55 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens slut

  • I början av juli förvärvade Cary Group bolaget Autoklinik i Malmö som specialiserar sig på plåt- och lackskador. Autoklinik i Malmö hade en total omsättning på cirka 38 MSEK under 2020.
  • I slutet av juli förvärvade Cary Group även Auto Cristal Ralarsa ("Ralarsa”), Spaniens näst största aktör inom reparation och byte av fordonsglas. Under 2020 hade Ralarsa över 235 verkstäder, av vilka 155 är franchiseägda, samt 85 mobila enheter. Total försäljning, inklusive försäljning från franchiseverksamheten, uppgick till 51 MEUR och nettoförsäljningen hänförlig till bolaget uppgick till 25 MEUR. Bolaget har cirka 375 anställda. Ralarsas lönsamhet är i linje med lönsamheten för Cary Group.

Finansiell översikt

MSEK 2021
Kv2
2020
Kv2
Δ% 2021
Kv1-2
2020
Kv1-2
Δ% 2020
Helår
Nettoomsättning 575 412 39,7% 1 032 852 21,1% 1 651
EBITA* 94 88 7,1% 164 146 12,3% 239
EBITA-marginal, %* 16,3% 21,3% 15,9% 17,1% 14,5%
Justerad EBITA** 102 90 13,5% 175 151 16,2% 247
Justerad EBITA-marginal, %** 17,8% 21,9% 17,0% 17,7% 15,0%
Rörelseresultat (EBIT) 85 76 11,4% 146 127 15,0% 211

* EBITA är Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar. EBITA-marginalen beräknas genom EBITA i procent av Bolagets nettoomsättning.
** Justerad EBITA är Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITA-marginal beräknas genom Justerad EBITA i procent av bolagets nettoomsättning.