Disclaimer

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Vänligen välj det land där du är bosatt:

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Cary Group Holding AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan eller Kanada, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan eller Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller vid någon myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

I Storbritannien får informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast distribueras till, och är endast avsedd för, ”kvalificerade investerare” i enlighet med Artikel 2(e) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i) och (ii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

I varje EES-medlemsstat, förutom Sverige, där Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) är tillämplig, riktas informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast till kvalificerade investerare i den mening som avses i Prospektförordningen.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

 • Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan och Kanada;
 • Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida;
 • Jag kommer inte att distribuera eller på annat sätt överföra information från denna webbplats till publikationer med en allmän spridning i USA; och
 • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan eller Kanada, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till nyheter.

Cary Group Holding AB avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande[1] leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Cary Group och befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Huvudägaren[2] och Rydgruppen Sverige AB.

Cary Groups huvudägare, Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”), som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[3], och Bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige AB, som kontrolleras av Rydfamiljen, anser tillsammans med Bolagets styrelse och ledningsgrupp att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt nästa steg i Cary Groups fortsatta utveckling. Detta steg kommer möjliggöra för Bolaget att bredda aktieägarbasen och ge Cary Group tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket stöttar Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling samt ökar medvetenheten om Cary Group och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer. Erbjudandet och noteringen kommer vidare att ge Cary Group möjligheten att stärka sin balansräkning, vilket kommer stödja fortsatt konsolidering genom förvärv.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under andra halvåret 2021.

Anders Jensen, verkställande direktör för Cary Group, kommenterar:
”Marknaden för reparationer och byten av fordonsglas växer kraftigt i Europa till följd av en ny generation bilar med mer glasyta, fler tekniska säkerhetsfunktioner och ökat antal körda kilometer. Tack vare väletablerade lokala varumärken och ett starkt kunderbjudande som ger en snabb, enkel och hållbar service har vi etablerat oss som ledande i Norden och som en attraktiv partner till försäkringsbolag och slutkonsumenter i flera länder i Europa. Cary Group har en ambitiös tillväxtagenda och är nu redo att ta nästa stora steg och accelerera vår tillväxt ytterligare. Tillsammans med våra över 1 400 hängivna medarbetare ser vi fram emot att driva den europeiska marknaden för reparationer och byten av fordonsglas med vårt hållbara och omtänksamma tillvägagångssätt.”

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Cary Group, kommenterar:
“Cary Group har under de senaste åren vuxit till en marknadsledare i Norden och expanderat ut i Europa. Genom en framgångsrik förvärvsstrategi i kombination med ett tydligt fokus på kundnöjdhet, digitaliserade processer och viktiga initiativ för ett minskat klimatavtryck har företaget skapat lönsam tillväxt över tid och etablerat sig som en branschföregångare inom hållbar utveckling. Cary Group har en mycket erfaren ledning och en solid plattform för fortsatt tillväxt. Sammantaget gör det företaget väl rustat för att fortsätta växa som ett noterat bolag och vi välkomnar nya aktieägare i Cary Group i detta nästa viktiga steg i utvecklingen.”

Joakim Andreasson, Principal på Nordic Capital Advisors och styrelsemedlem av Cary Group, kommenterar:
“Cary Group har under Nordic Capitals ägande genomfört framgångsrika förvärv och investeringar i en stärkt organisation och därmed stöttat Bolaget att utvecklas från att vara en ledande aktör inom svensk bilglasreparation till att vara en ledande aktör i Norden med en snabbt ökande närvaro i Europa och på de ledande marknaderna Storbritannien och Spanien samt med en tydlig tillväxtagenda. Vi kan glädjas åt det starka intresse som visats från finansmarknaden för den här noteringen och välkomnar nya aktieägare som följer med Nordic Capital på denna spännande resa. Nordic Capital ser fram emot att fortsatt stötta Bolaget som en betydande ägare efter noteringen.”

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet förväntas bestå av såväl befintliga aktier, vilka erbjuds av Huvudägaren och Rydgruppen Sverige AB, och nya aktier emitterade av Bolaget, som förväntas förse Cary Group med en bruttolikvid om cirka 1 250 miljoner SEK. Cary Group avser använda nettolikviden från Erbjudandet för att positionera Bolaget för framtida tillväxt, för allmänna verksamhetssyften, för att minska skuldsättningen och för att tillhandahålla strategisk flexibilitet för potentiella förvärv. Allmänna verksamhetssyften kan bl.a. innefatta oförutsedda utgifter eller investeringar. Vidare avser Bolaget att i samband med Erbjudandet återbetala en utestående skuld för ett aktieägarlån från Huvudägaren genom en kvittningsemission av nya aktier.

AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 3 150 miljoner kronor till ett pris om 70 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utstående aktier om cirka 9,2 miljarder kronor.

Aktierna i Erbjudandet förväntas att erbjudas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till (i) vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securitites Act"); och (ii) inom USA, enbart till "kvalificerade institutionella investerare" (Eng. qualified institutional buyers,) såsom definierats i Rule 144A i U.S. Securities Act.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att upprätta med anledning av Noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Cary Groups hemsida, www.carygroup.com. Ytterligare information om processen kommer att offentliggöras fortlöpande.

Om Cary Group
Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse[4] och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020.

Cary Group har ett starkt värdeerbjudande till slutkunderna som är väl anpassat till deras främsta krav, vilket ger en marknadsledande Net Promoter Score (”NPS”) på 86, med ett högre NPS på 89 i Sverige.[5] Cary Group är en uppskattad partner till försäkringsbolagen, eftersom Bolaget inte bara sköter kontakten med slutkunderna och har en utmärkt NPS, utan också eftersom Cary Group begränsar den administrativa bördan för försäkringsbolagen. Bolaget har en decentraliserad affärsmodell som betonar entreprenörskulturen i verkstäderna. De lokala verkstadscheferna är Bolagets hjältar och stöttas av centraliserade koncernfunktioner för att tillse att de har de verktyg som krävs för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster på ett effektivt sätt. Per den 30 juni 2021 hade Bolaget 1 404 heltidsanställda[6].

Totalt har Cary Group över 523[7] verkstäder, varav 197[8] är franchisetagare, och 397[9] mobila enheter i Skandinavien, Storbritannien och Spanien. Bolaget har en nationell räckvidd på alla av sina marknader[10], vilket resulterar i närhet till slutkunderna. Den totala storleken på den västeuropeiska marknaden, som inkluderar Cary Groups befintliga närvaro och potentiella expansionsländer[11] var cirka 78,3 miljarder SEK 2019.

Hållbarhet i centrum
Hållbarhet är en mycket central del av Cary Groups identitet och strategi. Bolaget strävar efter att vara en aktad ledare inom den oberoende bilserviceindustrin när det kommer till klimatpåverkan och digitalisering. Viktiga styrmedel för att uppnå detta inkluderar: (i) kontinuerlig ökning av reparationsgraden; (ii) digitalisering och automatisering av kundresan; och (iii) elektrifiering av bilparken för utlåning och inklusive ett erbjudande med lånecyklar.

Cary Group strävar alltid efter att reparera kundens vindruta i så stor utsträckning som möjligt, då ett byte av en vindruta innebär ett totalt utsläpp på cirka 44 kg CO2[12], inklusive produktion, transport och återvinning. Bolaget övervakar kontinuerligt reparationsgraden[13] som ett av de viktigaste hållbarhetsmåtten. Under 2020 var reparationsgraden för Cary Group i Sverige 41 procent, jämfört med marknadsgenomsnittet på 34 procent[14]. Av alla utbytta vindrutor kan cirka 90 procent återvinnas och återanvändas för andra ändamål, främst som isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Styrkor och konkurrensfördelar
Cary Group anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar som medverkar till att Bolaget kan förverkliga strategiska målsättningar och uppnå finansiella mål:

 • Icke-cyklisk marknad med hög tillväxt understödd av teknisk utveckling och långsiktiga drivkrafter.
 • Marknadsledande positioner i en bransch där skala spelar roll.
 • Problemlösare för försäkringsbolagen, med nära och långsiktiga relationer.
 • Teknisk föregångare med en beprövad operativ struktur.
 • Det hållbara valet för bilvård.
 • Affärsmodell med låg kapitalbindning.
 • Stark underliggande organisk tillväxt och hälsosamma marginaler.
 • Väl positionerat för att fortsätta konsolideringsresan på en mycket fragmenterad marknad.

Utvald finansiell information
Följande tabell visar utvalda nyckeltal[1] för Cary Group, inklusive proforma[2] för perioden 1 januari till 30 juni 2021 och för räkenskapsåret 2020:

1 januari – 30 juni Räkenskapsåret
2021 2021PF 2020 2020 2020PF
MSEK om inget annat anges IFRS IFRS
Nettoomsättning 1 032,2 1 220,3 852,2 1 650,8 2 139,5
Nettoomsättningstillväxt, %[3] 21,1% n.a. 0,1% 1,4% n.a.
Organisk tillväxt, %[4] 8,1% n.a. -7,6% -6,6% n.a.
Justerad EBITA[5] 175,2 212,3 150,8 246,9 314,4
Justerad EBITA-marginal, %[6] 17,0% 17,4% 17,7% 15,0% 14,7%

[1] IFRS-definierade nyckeltal: Nettoomsättning hämtad från Bolagets reviderade konsoliderade finansiella rapporter som har reviderats av Ernst & Young. Återstående nyckeltal är alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS och hämtade från Bolagets interna redovisning och har varken reviderats eller granskats av Bolagets revisor.
[2] Den oreviderade finansiella proformainformationen beskriver en hypotetisk situation av hur Cary Groups förvärv av Carglass Wales Ltd, RG Bilglas 1 AB, CrashPoint A/S, Skadevekk Holding AS, Ralarsa S.L och Autoklinik i Malmö AB kunde ha påverkat Cary Groups konsoliderade resultaträkning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020 och för 6-månadersperioden som avslutades 30 juni 2021, om förvärven hade genomförts den 1 januari 2020 respektive 1 januari 2021. Proformainformationen har upprättats enbart för illustrativa syften.
[3] Förändring i rapporterad nettoomsättning jämfört med samma period föregående år.
[4] Nettoomsättningstillväxt justerad för nettoomsättning hänförlig till förvärv av verksamhet under de tolv första månaderna efter förvärvstidpunkten.
[5] Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster. Proforma Justerad EBITA definierad som proforma rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster.
[6] Justerad EBITA i procent av Bolagets nettoomsättning. Proforma Justerad EBITA-marginal definierad som proforma Justerad EBITA i procent av Bolagets proforma nettoomsättning.

Finansiella mål och utdelningspolicy
Cary Groups styrelse har fastställt följande finansiella mål:

 • Omsättningstillväxt: Cary Groups målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig total omsättningstillväxt på över 15 procent på medellång sikt, varav minst hälften ska vara organisk.[15]
 • Lönsamhet: Cary Groups målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal[16] på 20 procent på medellång sikt.
 • Kapitalstruktur: Cary Groups kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra för förvärv. Cary Groups målsättning är att ha en maximal nettoskuldsättning i förhållande till justerad EBITDA[17] på 2,5x. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 2,5x i samband med förvärv.
 • Utdelningspolicy: Cary Group strävar efter att betala ut minst 20 procent av nettoresultatet. Beslut om utdelning ska ta hänsyn till Cary Groups investeringsmöjligheter och finansiella ställning.

Om Nordic Capital
Nordic Capital[18] är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 18 miljarder euro i över 120 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital X med 6,1 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UBS Europe SE är och Joint Bookrunners. STJ Advisors är noteringsrådgivare till Bolaget och Huvudägaren. White & Case LLP är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Cederquist KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jensen, CEO för Cary Group
E-post: anders.jensen@carygroup.com

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication på Cary Group
Telefon: +46 70 868 40 50
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Hemsida: www.carygroup.com
Organisationsnummer: 559040-9388

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:00 den 10 september 2021.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Baserat på total marknadsandel, Cary Group innehar topp 1-3 positioner på alla Bolagets nuvarande marknader enligt en marknadsrapport utförd för Bolaget av Strategy&. SE. (”Marknadsrapporten”)
[2] Definierad nedan.
[3] Referenser till ”Nordic Capital VIII” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited). Referenser till ”Nordic Capital” i detta pressmeddelande avser Nordic Capital VIII och / eller, beroende på sammanhanget, alla, eller några, av dess föregående eller efterföljande entiteter och strukturer och associerade entiteter. För mer information se ”Om Nordic Capital”.
[4] Baserat på Bolagets Net Promoter Score på 86 i mars 2021, baserat på Storbritannien och Sverige viktat efter omsättning. I Sverige var NPS 89.
[5] Koncernens NPS, baseras på Sverige och Storbritannien, viktat baserat på omsättning. Baserat på intern NPS som samlades in i mars 2021.
[6] Inklusive Ralarsa och Autoklinik.
[7] Exklusive partners.
[8] Varav 155 i Spanien, 27 i Norge, 9 i Sverige och 6 i Danmark.
[9] Varav 297 i Storbritannien, 85 i Spanien och 15 i Danmark. Exklusive partners.
[10] I Storbritannien uppnås nationell räckvidd genom partnerskapet med konsortiet National Windscreens.
[11] Marknadsrapporten, baserat på Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
[12] Koldioxidekvivalenter. CO2 utsläpp baserat på estimat av direkt utsläpp på den Nordiska marknaden.
[13] Andelen reparerade skador i förhållande till det totala antalet arbeten.
[14] Marknadsrapporten.
[15] I konstant valuta. Tillväxt exklusive förvärvad omsättning, som definieras som omsättning under de första tolv månaderna efter konsolideringen av de respektive förvärvade enheterna/verkstäderna.
[16] Justerad EBITA, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster.
[17] Under de senaste tolv månaderna. Justerad EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar och nedvärderingar justerat för jämförelsestörande poster.
[18] ”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals entiteter, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals entiteter och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.