Cary Group Holding AB (publ) ansöker om avnotering

Till följd av att CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (“Teniralc”), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group” eller ”Bolaget”) och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Cary Group, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Den 29 juni 2022 lämnade CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc, ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Cary Group att överlåta samtliga aktier i Cary Group till Teniralc mot ett kontant vederlag om 65 kronor per aktie och den 7 september 2022 höjde Teniralc vederlaget i sitt erbjudande från 65 kronor till 70 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 23 september 2022 förklarade Teniralc Erbjudandet ovillkorat och fullföljde Erbjudandet.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från Teniralc, har styrelsen för Cary Group beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Cary Groups aktier på Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Cary Group erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Cary Group kommer vidare att, efter begäran från Teniralc, genom separat pressmeddelande, kalla till en extra bolagsstämma, för bland annat val av ny styrelse.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-26 18.10 CEST.

Cary Group Holding AB (publ) ansöker om avnotering