A curved road in the mountains

A curved road in the mountains

Finansiella mål

Cary Groups styrelse har fastställt följande finansiella mål:

  • Omsättningstillväxt: Cary Groups målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig total omsättningstillväxt på över 15 procent på medellång sikt, varav minst hälften ska vara organisk.1
  • Lönsamhet: Cary Groups målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal2 på 20 procent på medellång sikt.
  • Kapitalstruktur: Cary Groups kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra för förvärv. Cary Groups målsättning är att ha en maximal nettoskuldsättning i förhållande till justerad EBITDA3 på 2,5x. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 2,5x i samband med förvärv.
  • Utdelningspolicy: Cary Group strävar efter att betala ut minst 20 procent av nettoresultatet. Beslut om utdelning ska ta hänsyn till Cary Groups investeringsmöjligheter och finansiella ställning.
  1. I konstant valuta. Tillväxt exklusive förvärvad omsättning, som definieras som omsättning under de första tolv månaderna efter konsolideringen av de respektive förvärvade enheterna/verkstäderna.
  2. Justerad EBITA, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster.
  3. Under de senaste tolv månaderna. Justerad EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar och nedvärderingar justerat för jämförelsestörande poster.