Slide thumbnail

Fokusområde
Styrning

Slide thumbnail

Fokusområde
Styrning

Styrning

Cary Group lägger stor vikt vid god affärsetik och ett proaktivt antikorruptionsarbete. Vår ledningsgrupp är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Uppföljning, övervakning samt beslut om strategisk inriktning och fokusområden fattas av styrelsen. Hållbarhet är en central del av vår strategi och ett ofta återkommande tema vid lednings- och styrelsemöten.

En hållbar leveranskedja

Vi tar ett stort ansvar för att se till att de produkter vi köper och säljer till våra kunder produceras, hanteras och distribueras på ett hållbart sätt genom hela leveranskedjan. Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts grundprinciper som omfattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och anger de riktlinjer vi följer i förhållande till leverantörer och underleverantörer. Vi är övertygade om att socialt och miljömässigt ansvarstagande är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. För att minimera risken för att någon av Cary Groups leverantörer bryter mot mänskliga rättigheter och anti-korruption är ett Modern Slavery Statement och Cary Groups uppförandekod del av avtalen med varje kontrakterad leverantör, i enlighet med vår inköpspolicy.

icon illustratin the supplychain, car, fabric, people

Visselblåsning

Under 2020 infördes en policy för visselblåsning och ett externt system (Whistle B) för att uppmuntra medarbetare att rapportera misstänkta missförhållanden på arbetsplatsen. Det är viktigt att våra medarbetare känner att deras problem tas på allvar och utreds på lämpligt sätt, och att deras sekretess respekteras. Medarbetare ska känna sig trygga i att de kan ta upp problem utan rädsla för repressalier. Vi ska bedriva vår verksamhet ärligt och med integritet och vi förväntar oss att alla medarbetare håller en hög standard. Företagskulturen ska präglas av öppenhet och ansvarstagande för att förhindra att våra normer ifrågasätts och för att hantera sådana situationer om de uppstår.

Visselblåsarsystemet kan nås här.

Policies

Här kan du ladda ned vår Modern Slavery Statement och vår Code of Conduct:

Modern Slavery Act (PDF)

Code of Conduct (PDF)