Slide thumbnail

Fokusområde
Klimat

Slide thumbnail

Fokusområde
Klimat

Klimat

Ett aktivt och grundligt klimatarbete vilar på tre pelare – mäta, minska och binda. Eftersom Cary Group redan nu vill betala notan för sina pågående utsläpp väljer vi att inte endast mäta och reducera, men också från 2021 klimatkompensera för våra utsläpp.

Mäta

Grundliga och väl genomarbetade mätnigningar och insamling av data i enlighet med GHG protokollets corporate standard – hela värdekedja inkluderad.

Minska

Reduktionsmål i linje med Science Based Target initiativ – kriterierna och 1,5ºC Parismålet, med en reduktionsplan.

Binda

Kompletterande direkta åtgärder för att binda koldioxid ur atmosfären redan nu – möjliggör acceleration av samhällets klimatanpassning och – omställning.

Science Based Targets initiative

Cary Group har åtagit sig att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet. Det är ett naturligt steg i Cary Groups hållbara strategi, där hållbarhet är inkluderat genom hela kunderbjudandet genom digitala lösningar, närhet till kunderna genom ett brett verkstadsnätverk, erbjudande om eldrivna lånefordon, fokus på att höja reparationsgraden vilket minskar CO2-utsläppen samt återvinning av glasrutor.

Baserat på beräkningar av koncernens koldioxidutsläpp 2020 har Cary Group som mål att minska koldioxidutsläppen med 41 procent från 2020 fram till år 2030. Målen som följs upp årligen är i linje med Science Based Targets initiatives kriterier och Parisavtalets mål på 1,5°C. I maj 2022 bestämde sig Cary Group för att förbinda sig till SBTi (vilket betyder att få sina mål godkända av SBTi). Därför kommer det nuvarande målet som säger att vi ska minska utsläppen med 41% 2020–2030 att uppdateras och basåret kommer att sättas till 2022, efter de senaste årens extensiva tillväxt.

Klimatneutral genom CO2-kompensation

Sedan 2020 har Cary Group klimatkompenserat för en del av våra utsläpp genom Plan Vivos trädplanteringsprojekt. Från och med 2021 är Cary Group klimatneutrala I linje med ISO 14021, vilket innebär att vi binder lika mycket koldioxidekvivalenta utsläpp som vi som företag släpper ut för att den slutliga summan av utsläpp ska bli noll. Cary Group kompenserar för alla beräknade utsläpp i Scope 1, 2 och 31. Utsläppen beräknas i enlighet med Greenhouse gas protocol corporate standard och enligt vårt nuvarande kunskapsläge och den senaste vetenskapen2, med en 10% marginal och tredje-parts verifiering. Det betyder att vi inte bara tar ansvar för våra utsläpp från våra egna tjänster när vi reparerar eller byter ut vindrutor, utan även för utsläpp från våra leverantörer som tillhandahåller produkter som vindrutor och lim, kundernas resor till verkstäderna och utsläppen från återvinning av det använda krossade glaset.

Vår kompensering sker med olika typer av koldioxidbindande-projekt som utförs av Plan Vivo via ZeroMission, tex trädplantering. Träden som planteras är av inhemska arter och projekten inkluderar även skogsjordbruk, fattigdomsbekämpning, och vattenförsörjning – Hänsyn tas till alla aspekter av hållbarhet. Cary Group har projekt över hela världen, bland annat i Uganda, Nicaragua, Bolivia och Fiji. Ett planterat träd innebär kompensering för ungefär 10 rutbyten. För mer information om klimatkompensationsprocess och utsläppsberäkningar se Cary Groups hållbarhetsrapport.

Cary Group köper klimatkompensationen, kallat koldioxidkrediter, två gånger årligen. I början av januari köps klimatkompensation baserat på en estimering av föregående års CO2e-utsläpp, och i mars kompletteras klimatkompensationen baserat på de årligt uträknade och tredjepartsverifierade CO2e utsläppen. Klimatkompensationen som köps av Zero Mission annulleras i offentliga register, som är publicerade på MarkIt här. Där redogörs hur mycket som Cary Group klimatkompenserat för och när.

1) För 2022 är alla Greenhouse Gas-utsläpp beräknande i enlighet med GHG Protocol Corporate standard, med en 10% marginal, förutom MPS’ franchises. Eftersom MPS är ett nyligt förvärvat företag var fokuset för 2022 att kartlägga och samla in data för den ägda delen av MPS. Alla Franchise kommer vara inkluderade i 2023’s klimatkompensering och framåt.
2) Beräkningar av GHG-utsläpp och tillhörande standarder är utvecklas kontinuerligt på internt och externt. Internt sker ett konstant förbättringsarbete inom Cary Group för att förbättra noggrannheten och datakvalitén och därför kan vi inte påstå att vi med 100% säkerhet täcker alla våra utsläpp. Externt utvecklas de olika GHG standarderna enligt den senaste vetenskapen och därför förändras scope och metoder för att beräkna koldioxidekvivalenta utsläpp, vilket Cary Group kontinuerligt anpassar sig efter.

A road going towards the mountain

Resurshantering och återvinning

I en resursintensiv bransch anser vi att det är viktigt att ständigt förbättra och minska förbrukningen av stål och glas, för att inte tala om de kemikalier som behövs vid service av ett fordon. Vi effektiviserar utnyttjandet av naturresurser, använder energieffektiv och klimatvänlig teknik, hanterar avfall på rätt sätt och fasar ut ämnen som är skadliga för miljön och hälsan.

Glas, som tillverkas av ändliga resurser som sand och kalk, är den viktigaste råvaran i våra verkstäder. Vi strävar ständigt efter att minska glasförbrukningen genom att minimera avfallet och återvinna glaset i de vindrutor som vi byter ut. Cary Group samarbetar med avfallshanterare som specialiserat sig på återvinning av vindrutor för att se till att hanteringen sker på bästa möjliga sätt. Glasfiber för isolering och andra glassprodukter så som flaskor, tillverkas av det återvunna glaset.

För att läsa om cirkularitet och en vindrutas livscykel, klicka här!

För att läsa om återvinningsprocessen, klicka här!