Slide thumbnail

Fokusområde
Klimat

Slide thumbnail

Fokusområde
Klimat

Klimat

Ett aktivt och grundligt klimatarbete vilar på tre pelare – mäta, minska och binda. Eftersom Cary Group redan nu vill betala notan för sina pågående utsläpp väljer vi att inte endast mäta och reducera, men också från 2021 klimatkompensera för våra utsläpp.

Mäta

Grundliga och väl genomarbetade mätnigningar och insamling av data i enlighet med GHG protokollet – hela värdekedja inkluderad.

Minska

Reduktionsmål i linje med Science Based Target initiativ – kriterierna och 1,5ºC Parismålet, med en reduktionsplan.

Binda

Kompletterande direkta åtgärder för att binda koldioxid ur atmosfären redan nu – möjliggör acceleration av samhällets klimatanpassning och – omställning.

Science Based Targets initiative

Cary Group har åtagit sig att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet. Det är ett naturligt steg i Cary Groups hållbara strategi, där hållbarhet är inkluderat genom hela kunderbjudandet genom digitala lösningar, närhet till kunderna genom ett brett verkstadsnätverk, erbjudande om eldrivna lånefordon, fokus på att höja reparationsgraden vilket minskar CO2-utsläppen samt återvinning av glasrutor.

Baserat på beräkningar av koncernens koldioxidutsläpp 2020 har Cary Group som mål att minska koldioxidutsläppen med 41 procent fram till år 2030. Målen som följs upp årligen är i linje med Science Based Targets initiatives kriterier och Parisavtalets mål på 1,5°C. Nyförvärvade företag får en anpassningsperiod på två år, vilket betyder att målen följs upp både exklusive och inklusive nyförvärv.

Klimatneutral genom CO2-kompensation

Sedan 2020 har Cary Group klimatkompenserat för en del av våra utsläpp genom Plan Vivos trädplanteringsprojekt. Från och med 2021 är Cary Group klimatneutrala. Vi gör det genom att kompensera för Scope 1, 2 och 3 – vilket betyder att vi inte bara tar ansvar för våra utsläpp från våra egna tjänster när vi reparerar eller byter ut vindrutor, utan även för utsläpp från våra leverantörer som tillhandahåller produkter som vindrutor och lim, kundernas resor till verkstäderna och utsläppen från återvinning av det använda krossade glaset.För att kunna kalla oss klimatneutrala genom kompensering är mätningarna och beräkningarna vi baserar vår kompensation på i linje med ISO standarden ISO 14021, och våra beräkningar är verifierade av en tredje part. Cary Group binder alla utsläpp med en marginal på 10 procent och kompenserar årligen baserat på senaste klimatavtrycksberäkningarna.

Vår kompensering sker med olika typer av trädplanteringsprojekt som utförs av Plan Vivo via ZeroMission. Träden som planteras är av inhemska arter och projekten inkluderar även skogsjordbruk, fattigdomsbekämpning, och vattenförsörjning – Hänsyn tas till alla aspekter av hållbarhet. Cary Group har projekt i Uganda, Colombia, Fiji och Mongoliet. Ett planterat träd innebär kompensering för ungefär 10 rutbyten.

A road going towards the mountain

Resurshantering och återvinning

I en resursintensiv bransch anser vi att det är viktigt att ständigt förbättra och minska förbrukningen av stål och glas, för att inte tala om de kemikalier som behövs vid service av ett fordon. Vi effektiviserar utnyttjandet av naturresurser, använder energieffektiv och klimatvänlig teknik, hanterar avfall på rätt sätt och fasar ut ämnen som är skadliga för miljön och hälsan.

Glas, som tillverkas av ändliga resurser som sand och kalk, är den viktigaste råvaran i våra verkstäder. Vi strävar ständigt efter att minska glasförbrukningen genom att minimera avfallet och återvinna glaset i de vindrutor som vi byter ut. Cary Group samarbetar med avfallshanterare som specialiserat sig på återvinning av vindrutor för att se till att hanteringen sker på bästa möjliga sätt. Glasfiber för isolering är den viktigaste produkten som tillverkas av återvunnet glas.

För att läsa om cirkularitet och en vindrutas livscykel, klicka här!

För att läsa om återvinningsprocessen, klicka här!