A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Bolags­styrnings­rapporter

Bolagsstyrningen inom Cary Group utgår från svensk lagstiftning och god sed på värdepappersmarknaden. Cary Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Cary Group följer Koden och har inte avvikit från Koden under 2021.

Cary Group Holding AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm och noterat på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit ett antal policydokument. I dessa lämnas vägledning för organisationen och medarbetarna baserat på de grundläggande värderingar och principer som ska prägla verksamhet och uppförande.

Denna bolagsstyrningsrapport strävar efter att i första hand beskriva bolagsstyrning för Cary Group Holding AB. Bolagets revisorer har utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Cary Group Bolagsstyrningsrapport 2021