A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Valberedning

Enligt Koden ska svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning. Den extra bolagsstämman som hölls den 13 augusti 2021 beslöt att anta följande instruktion för valberedningen, vilken ska gälla tills vidare.

Principer för utnämning av valberedningen

Valberedningen ska före bolagsstämman utgöras av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år och (ii) bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Koden. En större aktieägares första val ska ha företräde framför en mindre aktieägares om den större aktieägaren som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som medför att kraven på sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som ska utse den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om någon av de tre största aktieägarna avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Denna procedur ska dock endast fortsätta tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Vid denna sammankomst ska valberedningen utse en ordförande bland sina ledamöter. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig till dess en ny valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart det skett.

Om ägarförhållandena i bolaget förändras efter den sista bankdagen i augusti, men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av de tre största aktieägarna baserat på röster och är registrerad i bolagets aktiebok, framför en begäran till valberedningens ordförande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse ytterligare en ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som var utsedd av aktieägaren som, efter förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en av de tre största aktieägarna baserat på röster.

En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att avsätta ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant utbyte sker, ska aktieägaren omedelbart meddela valberedningens ordförande om detta (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska ange namnet på den avsatte ledamoten och namnet på den person som ska ersätta denne som ledamot av valberedningen.

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna meddelande härom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare baserat på röster, att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i turordning till de största aktieägarna baserat på röster (dvs. först till den största aktieägaren baserat på röster som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra så, därefter till den näst största aktieägaren baserat på röster som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra så osv.). Proceduren ska fortsätta tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska kunna svara för skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion till valberedningen

Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedningens diskussioner. Varje ledamot i valberedningen ska innan de accepterar uppdraget noggrant överväga om det finns någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör att uppdraget i valberedningen är olämpligt.

Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande bolagsstämma avseende

  1. Val av stämmans ordförande.
  2. Antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.
  3. Val av ordförande och styrelseledamöter.
  4. Arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott.
  5. Val av revisor/revisorer.
  6. Ersättning till revisor/revisorer.
  7. Principer för valberedningens sammansättning.
  8. Eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.