A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Styrelse­utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot måste ha redovisnings­ eller revisionskompetens. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Minst en av revisionsutskottets ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Revisionsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Ragnhild Wiborg och Joakim Andreasson.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 1. övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
 2. med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 3. hålla sig informerat om revisionen av bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
 4. informera styrelsen om resultatet av den revisionen och på vilket sätt den revisionen bidrog till den finansiella rapporterings tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
 5. granska och övervaka den revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision,
 6. ge rekommendationer om kapitalstrukturrelaterade frågor, inkluderande långsiktiga finansieringsplaner och utdelningsförslag,
 7. ge rekommendationer om allmän vägledning om finansiella mål, och
 8. biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Juan Vargues och Magdalena Persson. Samtliga ledamöter av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 1. bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
 2.  följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
 3. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,
 4. upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av utvärderingen som ska utföras enligt punkterna (b) och (c) ovan,
 5. förbereda och hantera styrelsens ersättningsrapport för varje räkenskapsår som redogör för obetald och utestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning,
 6. om bolaget implementerar incitamentsprogram för bolagets anställda, säkerställa att incitamentsprogrammen utvärderas årligen,
 7. årligen utvärdera den verkställande direktörens successionsplanering för bolagsledningen, och
 8. fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.