A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av bolagsstämmans instruktioner och styrelsens interna arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott, en instruktion för den verkställande direktören och en instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bl.a. innefattar ett ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner, fastställande av riktlinjer som säkerställer att verksamheten är långsiktigt värdeskapande, granskning och upprättande av räkenskaper, att fatta beslut i frågor rörande investeringar och avyttringar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utvecklande och fastställande av viktiga policyer, tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att system finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i bolagets organisation och verksamhet, utse verkställande direktör och, i enlighet med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna, fastställa ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsens ordförande är ansvarig för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dess ordinarie styrelsesammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser att det behövs eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.