A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388 (“Cary Group”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 17 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 9 maj 2022,
  • dels senast måndagen den 16 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 9 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Vänligen se bilagorna på denna sida för ytterligare information.

Cary AGM 2022 – Årsstämmoprotokoll med bilagor (exkl. röstlängd)

Cary AGM 2022 – Återköpsbemyndigande

Cary AGM 2022 – Ersättningsrapport

Cary AGM 2022- Ersättningsriktlinjer och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Cary AGM 2022 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Cary AGM 2022 – Fullmaktsformulär

Cary AGM 2022 – Kallelse

Cary AGM 2022 – Poströstningsformulär

Cary AGM 2022 – Valberedningens förslag till AGM (inklusive motiverat yttrande)

Cary AGM 2022 – Yttrande ersättning till ledande befattningshavare

Cary AGM 2022- Ersättningsriktlinjer och andra anställningsvillkor för koncernledningen