A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Bolags­stämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor om t.ex. fastställande av resultat­ och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Bolaget ska även annonsera i Dagens Industri om att kallelse har skett.

Rätt att delta i bolagsstämma

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införda som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier via en bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken fyra bankdagar före stämman. Aktieägare bör informera sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får ha med sig högst två biträden.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära det skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid bolagsstämman under förutsättning att begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt aktiebolagslagen tidigast får utfärdas eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.