A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

A curved road in the mountainsSlide thumbnail

Vill du jobba med oss?

Bolags­ordning

Organisationsnummer: 559040-9388

 1. Firma
Bolagets firma är Cary Group Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Redovisningsvaluta
Bolaget skall ha sin redovisningsvaluta i SEK.

6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 stycken.

7. Styrelse och revisorer
Styrelsen består av tre – tio ledamöter med högst fem suppleanter,

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8. Ort för och kallelse till bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9. Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före stämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

10. Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

11. Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

  1. val av ordförande vid stämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordning;
  4. val av en eller två justeringsmän;
  5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om:
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
  8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  9. val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och
  10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december,

13. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på stämma den 22 september 2021