Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolags­styrning

Cary Group Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler innefattande policyer och instruktioner.

I och med upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm tillämpar bolaget även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Bolag behöver inte följa alla regler i Koden. Bolaget kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot bolagets specifika omständigheter, förutsatt att alla sådana avvikelser och valda alternativa lösningar beskrivs och att skälen för detta anges i bolagsstyrningsrapporten (enligt principen ”följ eller förklara”).

Bolaget tillämpar Koden från och med tidpunkten för upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq Stockholm. Cary Group avser att följa samtliga regler i Koden från denna tidpunkt.