Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolags­styrning

Cary Group Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler innefattande policyer och instruktioner.